FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นางวรวรรณ หมู่ตระกูลเจริญ

นางวรวรรณ หมู่ตระกูลเจริญ เป็นผู้อุทิศตนให้กับการทำงานในหน่วยพัสดุเป็นอย่างยิ่ง ไม่เคยย่อท้อ อุทิศตนให้กับการทำงาน และกับการร่วมกิจกรรมในคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร ต่อเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือต่างหน่วยงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำและแบ่งปันประสบการณ์การทำงานของตนเองแก่ผู้อื่น มีน้ำใจยินดีช่วยเหลือแก่บุคลากรภายนอกที่เข้ามาติดต่องานเป็นอย่างดี ซึ่งได้รับคำชมเชยอย่างดีเสมอมา

ตำแหน่ง    หัวหน้าหน่วยพัสดุ
สังกัด         หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ 15 กันยายน 2531
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2538 ศศ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
ขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการ) วิทยาลัยราชพฤกษ์

ลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ควบคุมและดูแลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุใช้สอย ครุภัณฑ์และที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ,เปิดL/C รับผิดชอบดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ตรวจสอบพัสดุประจำปี และให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงาน/ภาควิชา

กิจกรรมของคณะฯที่เข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  • ปี 2545 – ปัจจุบัน เข้าร่วมการดำเนินงานจัดทำเอกสารในระบบประกันคุณภาพ และรับผิดชอบการตรวจประเมินประกันคุณภาพของหน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ
  • ปี 2551 ทำบุญกฐินของคณะฯ และไปร่วมพิธีถวายกฐิน ที่จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานทำบุญวันสถาปนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานปีใหม่ของคณะฯ
แรงจูงใจที่ทำให้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ

ทุกครั้งที่ได้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ ก็จะพยายามตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด สำหรับแรงจูงใจที่ทำให้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมดิฉันคิดว่ามีแรงจูงใจเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วทุกครั้งที่มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมได้ เพราะคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สิ่งที่มีค่าสำหรับดิฉัน ทำให้ดิฉันประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ดี ดังนั้นในโอกาสดิฉันเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมก็จะทำด้วยความเต็มใจและก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุด เพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

การอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  • ปี 2545 เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการตรวจรับพัสดุ (OECF) ของภาควิชา/หน่วยงานของคณะฯ เพื่อประสานงานในการตรวจรับพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนหลายแพ็กเก็จ โดยได้ปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
  • ปี 2546 เป็นกรรมการ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงงานด้านกายภาพของคณะฯ
  • ปี 2549 – 2551 เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์