FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : ว่าที่ ร้อยตรีหญิง จันทร์นภัส ทัพกรุง

ว่าที่ ร้อยตรีหญิง จันทร์นภัส ทัพกรุง เป็นผู้มีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯอย่างสม่ำเสมอ และเป็นผู้มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบในการทำงาน มีน้ำใจให้บริการแก่ผู้มาติดต่อในหน้าที่การงานอย่างดียิ่ง

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P-7
สังกัด        งานบริการวิชาการและวิจัย
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ  1 เมษายน 2541
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2538 บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ดูแลและติดต่อประสานงานโครงการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก, ทุน คปก. (สกว.), ทุนมหาบัณฑิต (สกว.)

กิจกรรมที่เข้าร่วม
  • เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรตั้งแต่เข้ารับการปฏิบัติงานที่คณะฯ เช่น วอลเล่ย์บอล, แบดมินตัน, กรีฑา, กีฬาพื้นเมือง
  • เข้าร่วมการแสดงทั้งพิธีการเปิด – ปิด ของกีฬาบุคลากร
  • เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 – 19 (ปี พ.ศ. 2542 – 2543)
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
  • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาวอลเล่ย์บอล เข้าแข่งขันในกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 – 19 (ปี พ.ศ. 2542 – 2543)
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแฟนซี เนื่องในวันปีใหม่ของคณะฯ พ.ศ. 2550
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ประเภทเพลงไทยสากล เนื่องในวันปีใหม่ของคณะฯ พ.ศ. 2551
ข้อคิด / เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

ข้อคิด
สิ่งที่อยากจะฝากถึงเพื่อนร่วมงาน คือ ต้องสร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล พร้อมก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ตลอดเวลา เพราะการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และขอให้มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้องค์กรมีความก้าวหน้า และเราก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนเองด้วย

เคล็ดลับความสำเร็จ
ในด้านการทำงาน นับเป็นความภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงานวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ประสานงานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะฯ ดิฉันมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย และพยายามปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้
ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและคณะกรรมการคัดเลือกในครั้งนี้ นับเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล และเป็นความประทับใจและภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้ ส่วนความคิดเห็นของดิฉันคิดว่าควรมีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” ทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของคณะฯ ที่มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลา กาย ใจ ในการทำงาน