FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ

ตำแหน่ง   รองศาสตราจารย์ A-3
สังกัด       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   29 พฤศจิกายน 2527
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2521 วศ.บ. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2522 M.Eng. (Mechanical Eng.) Georgia Institute of Technology, U.S.A.
พ.ศ. 2527 Ph.D. (Mechanical Eng.) Georgia Institute of Technology, U.S.A.

รางวัลที่ได้รับ

รางวัล Inventor Award ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่ให้รางวัล  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ความสำคัญ / ความเป็นมาของรางวัล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดโครงการประกวดเพื่อรับถ้วยรางวัล Inventor Award เนื่องในงาน “วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2552 เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น ให้เจริญก้าวหน้าสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

เคล็ดลับความสำเร็จ

มีความอดทนและมุ่งมั่นเพื่อให้ได้งานที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และวิชากลศาสตร์การแตกหัก เป็นผู้มีความสามารถในการสอน ถ่ายทอดความรู้ เกื้อหนุนผู้เรียนให้เกิดความรู้ และมีผลงานด้านการสอนดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดีเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์แก่วงวิชาการและสังคมทั่วไป