FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นายเสนีย์ มณีเพชร

ตำแหน่ง ครู ระดับ 5
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ 15 ธันวาคม 2538
ประวัติการศึกษา

ค.อ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

รางวัลที่ได้รับ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551 ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552
หน่วยงานที่ให้รางวัล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ความสำคัญ / ความเป็นมาของรางวัล
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการหรือลูกจ้างประจำดีเด่นของทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เคล็ดลับความสำเร็จ

1. การครองตน

 • รู้จักหน้าที่การงานของตนว่าตนมีหน้าที่ต้องทำอะไร
 • รู้จักกาละเทศะ
 • รู้จักการประหยัด มัธยัธถ์ อดออม
 • มีหิริโอตัปปะ ละอายเกรงกลัวต่อบาป (ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว) ฯลฯ

2. การครองคน

 • มีความยุติธรรมให้กับทุกคนไม่เอาเปรียบคนอื่น
 • มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันทั้งของกินและของใช้ (การให้มากกว่าการรับ)
 • มีความเมตตา กรุณา สงสารผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าทั้งคนและสัตว์ ฯลฯ

3. การครองงาน

 • ทำงานทั้งงานประจำและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
 • อย่าเกียจคร้านการทำงาน ไม่ว่างานนั้นจะยากหรือง่าย
 • มีความอดทน มุมานะ วิริยะ อุตสาหะ บากบั่นต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น
 • ภูมิใจเมื่อทำงานสำเร็จเพื่อเป็นกำลังใจตัวเองให้ทำงานอื่นๆในครั้งต่อๆไป ฯลฯ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้มีผลงานจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 2 ชิ้นคือ

 • โลหะอลูมิเนียมรีดชนิดผสมแข็งสำหรับผลิตลูกกุญแจ เลขที่อนุสิทธิบัตร 3285 ออกให้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 และ
 • โลหะผสมสำหรับทำแบริ่งเพลาข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์แบบความฝืดชนิดฝาประกับ เลขที่อนุสิทธิบัตร 3284 ออกให้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 ผลงานทั้ง 2 ชิ้นนี้เป็นการเลือกใช้วัสดุโลหะซึ่งมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดคือภาควิชาวิศวกรรมโลหการ