FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์

ตำแหน่ง   ศาสตราจารย์ ระดับ 10
สังกัด       ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ  30 พฤศจิกายน 2539
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2535 วศ.บ. (เคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2536 M.Sc. (Distinction), Adv. in Chemical Eng., Imperial College London, U.K.
พ.ศ. 2539 Ph.D. (Chemical Eng.), Imperial College London, U.K.

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
หน่วยงานที่ให้รางวัล   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ความสำคัญ / ความเป็นมาของรางวัล
“นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” คือนักวิจัยซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ในกลุ่มวิชาการหรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้น ๆ โดยผลงานวิจัยสร้างคุณูปการต่อวงวิชาการและประชาชน สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นได้

เคล็ดลับความสำเร็จ

การทำงานด้วยความรักและปรารถนาดีต่อผู้เกี่ยวข้อง จะทำให้ทำงานได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ