FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4
สังกัด       ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ  3 มกราคม 2545
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2538 B.S. (Chemical Eng.) The Johns Hopkins Univ., U.S.A.
พ.ศ. 2540 M.Eng. (Chemical Eng.) Univ. of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.
พ.ศ. 2544 Ph.D. (Chemical Eng.) Univ. of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
หน่วยงานที่ให้รางวัล   มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ความสำคัญ / ความเป็นมาของรางวัล
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม ของทุกปี) ที่มีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลอื่น ๆ ที่เคยได้รับ
  • รางวัลผลงานวิจัยดีมาก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2551)
  • รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ.2551)
เคล็ดลับความสำเร็จ

แรกเป็นปัจจัยด้านทรัพยากร หรือวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการทำงานวิจัย อันได้แก่ ข้อมูล ความรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทุนวิจัย การสนับสนุนและความร่วมมือกับนักวิจัยอื่น เวลา และแรงงานของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย และส่วนที่ 2 คือ ปัจจัยในด้านของกระบวนการผลิตผลงาน เริ่มตั้งแต่การวางแผนการวิจัย การตั้งคำถามวิจัย การหาแหล่งทุนและความร่วมมือด้านงานวิจัย รวมถึงการบริหารทรัพยากรต่างๆ เช่น ทุนและเวลาในการทำวิจัย เป็นต้น นอกจากนี้ ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น การสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน โอกาส และจังหวะต่างๆ ก็มีส่วนในการส่งเสริมความสำเร็จของงานวิจัยอีกด้วย แต่ที่สำคัญที่สุดในความเห็นของดิฉนคือนักวิจัยจะต้องวางเป้าหมายของการทำงานวิจัยที่ชัดเจน เพราะเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องวางแผนการทำงานอย่างไร และแน่นอนว่าในระหว่างการทำงานอาจจะต้องพบกับอุปสรรค์ต่างๆ นานัปการ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้ผ่านอุปสรรค์ต่างๆ ไปได้ก็คือ ความพากเพียรและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน