FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นายสันติ สมบูรณ์วิบูลย์

นายสันติ สมบูรณ์วิบูลย์ วศ. 2507

นายสันติ สมบูรณ์วิบูลย์ เป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น วศ. 2507 ตั้งแต่จบการศึกษา ท่านได้ทำงานที่การประปานครหลวง เรื่อยมา จนเกษียณอายุการทำงาน ในตำแหน่งรองผู้ว่าการการประปานครหลวง ท่านได้อุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นกรรมการสมาคมฯ อยู่หลายสมัย และช่วยงานด้วยความทุ่มเทมาโดยตลอด โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ท่านสอนรุ่นน้องๆ ทุกคนว่า “เป็นการตอบแทนพระคุณของแหล่งเรียนมา”อาทิ งานคืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อหารายได้ให้กับสมาคมนิสิตเก่าฯ มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ หรือกิจกรรมใดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ร้องขอ จนเป็นที่ยอมรับของพี่ๆ น้องๆ ของพวกเราชาววิศวฯ จุฬาฯ

นายสันติ สมบูรณ์วิบูลย์ ได้สนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ สมาคมนิสิตเก่าฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความรักและเทิดทูนสถาบันเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดความรัก ความสามัคคี แก่เหล่าชาววิศวฯ จุฬาฯ และต้องการให้นิสิตปัจจุบันได้เห็นเป็นแบบอย่าง

คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 จึงพิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นศิษย์เก่าที่ได้อุทิศตน เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น“ศิษย์เก่าดีเด่น” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติสืบไป