FACULTY

สืบค้นบุคลากร
งานกิจการนิสิต
จรรยา วัฒนวรเวทย์ (Janya Wattanaworawet)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
งานบริหารระบบกายภาพ
จรัญ สุขเกษม (Jarun Sukasam)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์)
เบอร์ติดต่อ 0-22186314
อีเมล์
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
จักรพันธ์ พิมลรัตน์ (Jakapan Pimolrat)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จักรพันธ์ เมืองวัฒน์ (Chakkrapan Muangwat)
ตำแหน่ง ช่างเหล็ก
เบอร์ติดต่อ 0-22186826
อีเมล์ jakphan.m@chula.ac.th
งานบริหารระบบกายภาพ
จักราพัฒน์ สีม่วง (Jakraphat seemuang)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์)
เบอร์ติดต่อ 0-22186309-10
อีเมล์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จันทรวรรณ ตันเจริญ (Jantarawan Tancharoen)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 0-22186667
อีเมล์ jantarawan.t@chula.ac.th
งานบริหารวิจัย
จันทร์นภัส ทัพกรุง (Channaphat Thapkrung)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ติดต่อ 0-22186347
อีเมล์
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
จันที สมศรี (Chantee Somsri)
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
เบอร์ติดต่อ 0-22186455
อีเมล์ Chantee.S@chula.ac.th
สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
จิตสุภา พิมพ์ปัจฉิม (Chitsuphu Pimpatchim)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
งานบริหารระบบกายภาพ
จินดารัต เกษรจันทร์ (Jindarat nasonjun)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์ Jindarat.k@chula.ac.th
สังกัดภาควิชา / หน่วยงาน
หมวด