FACULTY

จักรพันธ์ พิมลรัตน์ (Jakapan Pimolrat)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
ชื่อ-นามสกุล
จักรพันธ์ พิมลรัตน์ (Jakapan Pimolrat)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
อีเมล์
   jakapan.pi@chula.ac.th
ห้องทำงาน
ชั้น ห้อง
ประวัติการศึกษา
2003
วิทยาศาสตร์บัณฑิต วัสดุศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ