หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative Engineering for Sustainability : IES)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative Engineering for Sustainability) หรือ หลักสูตร IES

IES เป็นหลักสูตรใหม่ มีความทันสมัยและท้าทาย ตอบโจทย์การสร้างการเติบโตของประเทศอย่างมีส่วนร่วมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์การทำงานเพื่อเชื่อมโยงโจทย์ในการปฏิบัติงานจริงกับองค์ความรู้ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนที่เรียนรายวิชาในโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยังสามารถเก็บสะสมผลการเรียนที่ผ่านตามข้อกำหนดมาใช้เพื่อการขอยกเว้นรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาได้รวดเร็วขึ้นด้วย

โอกาสพิเศษ! ขยายเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 0-2218-7813
E-mail: iesprogram@eng.chula.ac.th