RESEARCH

ศูนย์วิจัยบูรณาการ (Multidisciplinary Research Center)

รายชื่อศูนย์วิจัยบูรณาการ (Multidisciplinary Research Center)

Smart Mobility Research Center

ผศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6610

Infrastructure Planning and Management Research Center

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-6460