RESEARCH

สิทธิบัตร

หัวข้อผลงาน

Process for joining materials using bulk metallic glasses

ผู้คิดค้น/ผู้ประดิษฐ์ : ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน

ได้รับเมื่อ : 24 พ.ค. 2554

หน่วยงาน/no. : US Patent 7,947,134B2

ภาควิชา : โลหการ

โลหะผสมสำหรับทำแบริ่งเพลาข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์

ผู้คิดค้น/ผู้ประดิษฐ์ : นายเสนีย์ มณีเพชร

ได้รับเมื่อ : 20 มิ.ย. 50 อนุสิทธิบัตร

หน่วยงาน/no. : กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่3284

ภาควิชา : โลหการ

โลหะอลูมิเนียมรีดชนิดผสมแข็งสำหรับผลิตลูกกุญแจ

ผู้คิดค้น/ผู้ประดิษฐ์ : นายเสนีย์ มณีเพชร

ได้รับเมื่อ : 20 มิ.ย. 50 อนุสิทธิบัตร

หน่วยงาน/no. : กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่3285

ภาควิชา : โลหการ

Proc?d? de traitement de fluide par hydrocyclone (Water treatment process by Hydrocyclone)

ผู้คิดค้น/ผู้ประดิษฐ์ : อ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

ได้รับเมื่อ : 25 เมย.51

หน่วยงาน/no. : ประเทศฝรั่งเศส Patent No. 0852783

ภาควิชา : สิ่งแวดล้อม

ระบบบาร์โค้ตสามมิติเชิงซ้อนแบบเคลื่อนที่ได้

ผู้คิดค้น/ผู้ประดิษฐ์ : ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

ได้รับเมื่อ : 6 มิ.ย.51 สิทธิบัตรการประดิษฐ์

หน่วยงาน/no. : กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 23254

ภาควิชา : ไฟฟ้า

เครื่องมือสำหรับเตรียมชิ้นงานที่ผลิตด้วยโพลิยูรีเทน

ผู้คิดค้น/ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.อุรา ปานเจริญ

ได้รับเมื่อ : 22 ต.ค.50 สิทธิบัตรการประดิษฐ์

หน่วยงาน/no. : กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 22705

ภาควิชา : เคมี

กระบวนการหมักหญ้าด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

ผู้คิดค้น/ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล

ได้รับเมื่อ : 9 มี.ค. 2549 อนุสิทธิบัตร

หน่วยงาน/no. : กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 2442

ภาควิชา : นิวเคลียร์

วัสดุกำบังรังสีที่ปั้นขึ้นรูปได้

ผู้คิดค้น/ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล

ได้รับเมื่อ : 2 มี.ค. 2549 สิทธิบัตรการประดิษฐ์

หน่วยงาน/no. : กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 19582

ภาควิชา : นิวเคลียร์

ชุดตรวจจุลินทรีย์ในช่องปาก

ผู้คิดค้น/ผู้ประดิษฐ์ : ผศ.เจิดกุล โสภาวนิตย์

ได้รับเมื่อ : 26 พย. 47 อนุสิทธิบัตร

หน่วยงาน/no. : กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 1578

ภาควิชา : ไฟฟ้า

การใช้กระบวนการความร้อนเชิงกลปรับปรุงคุณสมบัติเหล็กกล้าไร้สนิม 304

ผู้คิดค้น/ผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.วิศิษฐ ทวีปรังสีพร

ได้รับเมื่อ : 9 ธค.47 สิทธิบัตร

หน่วยงาน/no. : กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 17915

ภาควิชา : นิวเคลียร์

คลิปยึดขาเหล็กปลอก 90 องศา (Hook Clip)

ผู้คิดค้น/ผู้ประดิษฐ์ : ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์

ได้รับเมื่อ : ธค.2546

หน่วยงาน/no. : กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 15866

ภาควิชา : โยธา

วัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

ผู้คิดค้น/ผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ได้รับเมื่อ : 17 พย.46 อนุสิทธิบัตร

หน่วยงาน/no. : กรมทรัพย์สินทางปัญญาเลขที่ 1149

ภาควิชา : โยธา

Amorphous Semiconductor Thin Film Light Emitting Diodes

ผู้คิดค้น/ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.ดุสิต เครืองาม

ได้รับเมื่อ : สค. 2545

หน่วยงาน/no. : US Patent No. 5656823

ภาควิชา : ไฟฟ้า