RESEARCH

บันทึกจากสื่อ

“บันทึกจากสื่อ” คือการรวบรวมรายการโทรทัศน์หรือบทสัมภาษณ์นิสิตและคณาจารย์ในเชิงวิชาการ เพื่อนำมาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้สามารถชมและเรียนรู้
ทั้งนี้ยังเป็นการนำเสนอความสำเร็จและความสามารถของคณาจารย์และนิสิตวิศวฯ จุฬาฯ ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย

“From the Media” is a collection of TV programs or interviews of faculty members and students previously broadcasted in various media. It serves as an archive of our achievements in forms that are easy to comprehend for the public.

วันที่
Date
รายการ
Program
วิทยากร
Guest
xx/02/2012 Station V ตอน การฟื้นฟูอุตสาหกรรมหลังน้ำท่วม รศ.ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์
28/05/2011 หนึ่งในพระราชดำริ ตอน จุฬาเดซี ผศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
23/03/2011 สายธารแห่งพระกรุณา ผศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต ตอน 3 ผศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
22/03/2011 สายธารแห่งพระกรุณา ผศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต ตอน 2 ผศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
21/03/2011 สายธารแห่งพระกรุณา ผศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต ตอน 1 ผศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
01/02/2011 Station V ตอนฟิล์มคอมโพสิตถนอมอาหาร ผศ.ดร.อนงค์นาฎ สมหวังธนโรจน์
22/11/2010 Station V ตอน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของระดับน้ำทะเลในอ่าวไทย รศ.ดร.อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์
22/06/2010 Station V ตอน แขนกลคนพิการ นายสิขรรณ วรรธนะสาร
12/06/2010 หนึ่งในพระราชดำริ ตอน เสียงแห่งความหวังสู่คลังปัญญา ผศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
15/09/2009 Station V ตอนเครื่องอบอุ่นร่างกายอัจฉริยะ อาจารย์ บุญช่วย ทรัพย์มนชัย
8/09/2009 Station V ตอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบชุดโขน ผศ.ดร.พิษณุ คนองชัยยศ
3/11/2009 Station V ตอนมิเตอร์ไฟฟ้า TOU METER รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี
3/11/2009 Station V ตอนสร้างตึก 100 ปีวิศวฯ รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
xx/xx/2009 h+channel ตอน มะเร็ง(โครงการหุ่นเต้านมจำลอง) รศ.ดร.ศิริพร ดำรงศักดิ์กุล
09/06/2009 Station V ตอน เครื่องเจียระไนพลอยแบบอัตโนมัติ รศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
22/05/2009 สมรภูมิไอเดีย ตอน ไอเดียเพื่อคนพิการ
18/03/2009 ชีวิตเลือกได้ ตอน คีย์บอร์ดพูดได้ ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ
11/03/2009 Station V ตอน โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการ ผศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
07/02/2009 หนึ่งในพระราชดำริ ตอน ปัญญาประดิษฐ์ สร้างชีวิตให้หุ่นยนต์ ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง
28/01/2009 Station V ตอน ฟิล์มเคลือบผลไม้บริโภคได้ ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์
29/11/2008 หนึ่งในพระราชดำริ ตอน iSight Lab แสงส่องทาง ผศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
17/11/2008 Station V ตอน โครงการขาเทียม อ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ
23/10/2008 ปิยมหาราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29/09/2008 Station V ตอน โครงการหุ่นเต้านมจำลอง รศ.ดร.ศิริพร ดำรงศักดิ์กุล
13/09/2008 หนึ่งในพระราชดำริ ตอน อยากให้เมืองนี้ ไม่มีรถติด รศ.ดร.สมพงศ์ ศิริโสภณศิลป์
15/06/2008 หนึ่งในพระราชดำริ ตอน วิศวกรรมแผ่นดินไหว ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
02/02/2008 ท้าเรียง ตอน หุ่นยนต์กู้ภัย ไทยทีวีสีช่อง 3 ชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรม
xx/xx/2008 Morning Talk ตอน Screen Reader สำหรับคนตาบอด ผศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต และ
ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ
02/12/2007 แบไต๋ไฮเทค ตอน Rescue Robot ชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรม
xx/xx/2007 Living Technology ตอน Robots Play Soccer in Robocup 2007 ASTV 2 ชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรม
13/10/2007 คิดลึกกับหอการค้า ตอน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย Nation Channal ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์
16/09/2007 ความรู้คือประทีป ตอน พลาสมา-ซี สทท 11 ชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรม
04/08/2007 หนึ่งในพระราชดำริ ตอน สั่งด้วยเสียง เทคโนโลยีที่เป็นจริง ผศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต