FACULTY

เอกบัญชา ชิดชัยภูมิ (Akebuncha Chitchaiyaphum)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
ชื่อ-นามสกุล
เอกบัญชา ชิดชัยภูมิ (Akebuncha Chitchaiyaphum)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)
ห้องทำงาน
ชั้น ห้อง
ประวัติการศึกษา
2003
วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง