FACULTY

อัมพร ขำแจ้ง (Amporn Khamchaeng)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อ-นามสกุล
อัมพร ขำแจ้ง (Amporn Khamchaeng)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
อีเมล์
   Apiwat.kh@chula.ac.th
ห้องทำงาน
ชั้น ห้อง
ประวัติการศึกษา
2015
ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ