FACULTY

รศ.ดร.ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง (Assoc. Prof. Doonyapong Wongsawaeng, Ph.D.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง (Assoc. Prof. Doonyapong Wongsawaeng, Ph.D.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ
   0-22186785
ห้องทำงาน
อาคารภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 215
ประวัติการศึกษา
2007
Ph.D. Nuclear Eng., U. of California