FACULTY

รศ.ดร.กิตติพงค์ จงกิตตินฤกร (Assoc. Prof. Kittiphong Jongkittinarukorn, Ph.D.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.กิตติพงค์ จงกิตตินฤกร (Assoc. Prof. Kittiphong Jongkittinarukorn, Ph.D.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
อีเมล์
   drkittiphong@gmail.com
เบอร์ติดต่อ
   022186924
ห้องทำงาน
ชั้น ห้อง
ประวัติการศึกษา
1998
Ph.D. Petroleum Engineering, Uniuer of oklahoma
1993
M.S. Petroleum Engineering, Uniuer of oklahoma
1991
B.S. Petroleum Engineering, Chulalongkorn University