FACULTY

รศ.ดร.ปารวี วาศน์อำนวย (Assoc. Prof. Paravee Vas-Umnuay, Ph.D.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.ปารวี วาศน์อำนวย (Assoc. Prof. Paravee Vas-Umnuay, Ph.D.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
อีเมล์
   paravee.v@chula.ac.th
ห้องทำงาน
ตึก 4 ชั้น 9 ห้อง
ประวัติการศึกษา
2013
Ph.D. Chemical Engineering, Oregon State University
2008
M.S. Chemical Engineering, Oregon State University
2006
B.Eng Chemical Engineering, Chulalongkorn University