FACULTY

รศ.ดร.พงศ์แสน พิทักษ์วัชระ (Assoc. Prof. Phongsaen Pitakwatchara, Ph.D.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.พงศ์แสน พิทักษ์วัชระ (Assoc. Prof. Phongsaen Pitakwatchara, Ph.D.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
อีเมล์
   phongsaen@gmail.com
เบอร์ติดต่อ
   0-22186623
ห้องทำงาน
อาคารฮันส์ บันตลิ ชั้น 3 ห้อง 306 อาคารฮันส์ บันตลิ
ประวัติการศึกษา
2007
Ph.D. Mechanical Engineering, University of Tokyo
สาขาที่สนใจ
  •   
    Robotics
  •   
    Mechatronics
  •   
    Control System