FACULTY

รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย (Assoc. Prof. Seksak Asavavisithchai, Ph.D.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย (Assoc. Prof. Seksak Asavavisithchai, Ph.D.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ
   0-22186938
ห้องทำงาน
อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 16 ห้อง 04 16 09
ประวัติการศึกษา
2005
Ph.D. Materials Design and Engineering, The University of Nottingham