FACULTY

รศ.ดร.เศรษฐา ปานงาม (Assoc. Prof. Setha Pan-ngum, Ph.D.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.เศรษฐา ปานงาม (Assoc. Prof. Setha Pan-ngum, Ph.D.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ
   0-22186982
ห้องทำงาน
อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 18 ห้อง 18-13
ประวัติการศึกษา
2001
Ph.D. Automotive Electronics, Univ.of Warwick
สาขาที่สนใจ
  •   
    Automotive Electronics