FACULTY

ผศ.ดร.บุญชัย แสงเพชรงาม (Asst. Prof. Boonchai Sangpetngam, Ph.D.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.บุญชัย แสงเพชรงาม (Asst. Prof. Boonchai Sangpetngam, Ph.D.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ
   0-22186697
ห้องทำงาน
ตึกปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 5 ห้อง 532
ประวัติการศึกษา
2003
Ph.D. Civil Engineering, University of florida