FACULTY

ดิเรก เรืองปราชญ์ (Direk Ruangprach)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล
ดิเรก เรืองปราชญ์ (Direk Ruangprach)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เครื่องยนต์)
เบอร์ติดต่อ
   0-22186618
ห้องทำงาน
อาคารฮันส์ บันตลิ ชั้น ME 1ชั้น 1 ห้อง 106
ประวัติการศึกษา
Voc. Cert. Mechanic,