FACULTY

อิศรา เคาวฤก (Issara Kaowaroex)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
งานนวัตกรรมการเรียนรู้
ชื่อ-นามสกุล
อิศรา เคาวฤก (Issara Kaowaroex)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
อีเมล์
   issara.k@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ
   0-22186407-8
ห้องทำงาน
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรม ห้อง 1
ประวัติการศึกษา
2007
B.B.A Business Computer, Mahasarakham University