FACULTY

อิศรา ยาวิชัย (Itsara Yawichai)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรม
ชื่อ-นามสกุล
อิศรา ยาวิชัย (Itsara Yawichai)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์)
อีเมล์
   ITSARA.Y@CHULA.AC.TH
ห้องทำงาน
ชั้น ห้อง
ประวัติการศึกษา
2016
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัญสนิทวงศ์