FACULTY

อิศรา ยาวิชัย (Itsara Yawichai)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรม
ชื่อ-นามสกุล
อิศรา ยาวิชัย (Itsara Yawichai)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์)
เบอร์ติดต่อ
   02-2186381
ห้องทำงาน
ตึก 3 ชั้น 2 ห้อง
ประวัติการศึกษา
2016
ประกาศนียบัตรวชาชีพ(ปวส.) คอมพิเตอร์ธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัญสนิทวงศ์