FACULTY

รามนรี เนตรวิเชียร (Ramnaree netvichien)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อ-นามสกุล
รามนรี เนตรวิเชียร (Ramnaree netvichien)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (นักวิทยาศาสตร์)
ห้องทำงาน
อาคารปฏิบัติการรวม ชั้น 4 ห้อง
ประวัติการศึกษา
2001
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย