FACULTY

รัตนัดดา เคนศรี (Rattanadda Kensri)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อ-นามสกุล
รัตนัดดา เคนศรี (Rattanadda Kensri)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ห้องทำงาน
ชั้น ห้อง
ประวัติการศึกษา
2007
บธบ. การจัดการระบบสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ