FACULTY

รุ่งนภา คำวอน (Rungnapa Khumvon)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
ชื่อ-นามสกุล
รุ่งนภา คำวอน (Rungnapa Khumvon)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
อีเมล์
   Rungnapa.Khv@gmail.com
ห้องทำงาน
ตึก 1 ชั้น 2 ห้อง ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
ประวัติการศึกษา
2012
วิทยาศาสตร์บัณฑิต พืชสวน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง