FACULTY

อุดมศักดิ์ เกตุบุตร (Udonsok Katduat)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อ-นามสกุล
อุดมศักดิ์ เกตุบุตร (Udonsok Katduat)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง
ห้องทำงาน
ชั้น ห้อง
ประวัติการศึกษา
,