FACULTY

วราภรณ์ วงศาโรจน์ (Varapond Vansarochana)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
หน่วยวิทยบริการ(ห้องสมุด)
ชื่อ-นามสกุล
วราภรณ์ วงศาโรจน์ (Varapond Vansarochana)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เบอร์ติดต่อ
   0-22186363
ห้องทำงาน
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 ชั้น 3 ห้อง 314
ประวัติการศึกษา
2009
B.B.A Management, Thonburi University