FACULTY

วาริศา เดียขุนทด (Varisa Diakhunthod)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
หน่วยสารบรรณ
ชื่อ-นามสกุล
วาริศา เดียขุนทด (Varisa Diakhunthod)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เบอร์ติดต่อ
   0-22186315
ห้องทำงาน
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 ชั้น 1 ห้อง 107
ประวัติการศึกษา
,