แนะนำตำราทางด้านวิศวกรรม

แนะนำตำราทางด้านวิศวกรรมสาขาวิชาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อหนังสือ : ระบบการขนส่งและการดำเนินงาน
ผู้แต่ง: รศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา


ชื่อหนังสือ : ระบบการขนส่ง
ผู้แต่ง: รศ. ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา


ชื่อหนังสือ : การประมาณต้นทุนงานก่อสร้าง
ผู้แต่ง: รศ. ดร.นพดล จอกแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา


ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์ทางเลือกแบบไม่ต่อเนื่องสำหรับวิศวกรรมขนส่ง (Discrete Choice Analysis for Transportation Engineering)
ผู้แต่ง: รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา


ชื่อหนังสือ : พฤติกรรมของดินทางพลศาสตร์ (Behavior of Soil in Dynamics)
ผู้แต่ง: รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา


ชื่อหนังสือ : การเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (Strengthening of Reinforced Concrete Structures with Fiber-Reinforced Polymers)
ผู้แต่ง: รศ. ดร.อัครวัชร เล่นวารี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อหนังสือ: อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
ผู้แต่ง: รศ. ดร.ทรงพล กาญจนชูชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


ชื่อหนังสือ: การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย (Data Communication and Networking)
ผู้แต่ง: ศ. ดร.วาทิต เบญจพลกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


ชื่อหนังสือ: อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ผู้แต่ง: รศ.เจิดกุล โสภาวนิตย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


ชื่อหนังสือ: การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ตกริด : กรณีศึกษาเมืองแม่ฮ่องสอน
ผู้แต่ง: รศ. ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


ชื่อหนังสือ: หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม
ผู้แต่ง: รศ. ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


ชื่อหนังสือ: ชีววัสดุศาสตร์ และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ
ผู้แต่ง: ผศ. ดร.ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อหนังสือ : การแก้โจทย์แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา
ผู้แต่ง : ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยแมทแลบ (Calculus and Differential Equations with Matlab)
ผู้แต่ง : ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : พื้นฐานแมทแลบ (Matlab Fundamentals)
ผู้แต่ง : ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : พื้นฐานแมทแลบ (Matlab Fundamentals)
ผู้แต่ง : ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (Finite Element Method in Engineering)
ผู้แต่ง : ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโซลิดเวิรกส์ (Finite Element Analysis with Solidworks)
ผู้แต่ง : ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม
ผู้แต่ง : ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : พื้นฐานแมทมาทิกา (Mathematica Fundamentals)
ผู้แต่ง : ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยแมทมาทิกาและแมทแลบ
ผู้แต่ง : ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Numerical Methods in Science and Engineering)
ผู้แต่ง : ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : การควบคุมระบบพลศาสตร์ (Control of Dynamic Systems)
ผู้แต่ง : ศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : พลวัตระบบและการจำลองสถานการณ์ (System Dynamics and Simulation)
ผู้แต่ง : ศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : กลศาสตร์ของไหล
ผู้แต่ง : ศ. ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : การจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management)
ผู้แต่ง : ศ. ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนการเฝ้าตรวจและการจัดการการบำรุงรักษา
ผู้แต่ง : ศ. ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : การออกแบบงานวิศวกรรมเชิงพลังงาน ความร้อน และของไหล
ผู้แต่ง : ศ. ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : ความรู้พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้แต่ง : ศ. ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies
ชื่อหนังสือ : Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies: Second Edition
ผู้แต่ง : รศ. ดร.คณิต วัฒนวิเชียร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : Fundamentals of Engineering Drawing: A Workbook
ผู้แต่ง : รศ. ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์ความผิดพลาดเบื้องต้น: การศึกษาความไม่แน่นอนในการวัดทางกายภาพ
ผู้แต่ง : รศ. ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : กลศาสตร์วิศวกรรม สถิตยศาสตร์ (Engineering Mechanics Statics)
ผู้แต่ง : รศ. ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : ระเบียบวิธีฟังก์ชันความสูงสำหรับการไหลที่มีผิวอิสระระดับพื้นฐาน
ผู้แต่ง : รศ. ดร.บุญชัย เลิศนุวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : พื้นฐานของหุ่นยนต์ กลศาสตร์ของหุ่นยนต์แบบอนุกรม
ผู้แต่ง : รศ. ดร.พงศ์แสน พิทักษ์วัชระ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)
ผู้แต่ง : รศ. ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต (Mechanics of Composite Materials)
ผู้แต่ง : รศ. ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : การเขียนทางเทคนิค (Technical Writing) ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ผู้แต่ง : รศ. ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : ยานยนต์ไฟฟ้า พื้นฐานการทำงานและการออกแบบ
ผู้แต่ง : รศ. ดร.อังคีร์ ศรีภคากร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหนังสือ : การสร้างแบบจำลองทางวิศวกรรมด้วยบอนด์กราฟ (Creative Engineering Models with Bond Graph)
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

ชื่อหนังสือ: การออกแบบการทำงาน คู่มือสำหรับนิสิตนักศึกษา วิศวกร หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ
ผู้แต่ง: รศ. ดร.จิตรา รู้กิจการพานิช ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมความปลอดภัย สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
ผู้แต่ง: รศ. ดร.จิตรา รู้กิจการพานิช ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


ชื่อหนังสือ : การกำหนดนโยบายพัสดุคงคลัง : ทฤษฎีและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Determining Inventory Policy : Theories and a Systematic Thinking Approarch)
ผู้แต่ง : รศ. ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

 

ชื่อหนังสือ: เรซินอิพ็อกซีสำหรับชุดประกอบไมโครอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรยืดหยุ่น
(Epoxy resin for microelectronic assembly on flexible circuit boards)
ผู้แต่ง: รศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์


ชื่อหนังสือ: ระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็งสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาด : การจำลอง การออกแบบ และการวิเคราะห์
ผู้แต่ง: ผศ. ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ : วิศวกรรมการบำบัดน้ำเสียขั้นสูงเพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
ผู้แต่ง : รศ. ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

ชื่อหนังสือ: การสำรวจทางวิศวกรรม 1, 2
ผู้แต่ง: รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ


ชื่อหนังสือ: การสำรวจรังวัด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
ผู้แต่ง: รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์

ชื่อหนังสือ: การจัดการกากกัมมันตรังสี
ผู้แต่ง: รศ. ดร.สุพิชชา จันทรโยธา ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์