ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ BCM Concept towards Public Healthcare System during the Disaster

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “BCM Concept towards Public Healthcare System during the Disaster” กำลังจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านทาง Zoom Meeting

วิทยากรประกอบด้วย อาจารย์ ดร. Jing Tang (อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), Prof. WATANABE Kenji, Ph.D. (อาจารย์ประจำ Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), Ms. Anne Omamo (อาจารย์ประจำ Jomo Kenyatte University of Agriculture and Technology ประเทศเคนยา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจตรีหญิง ดร.ปชาณัฏฐ์ นันไทยทวีกุล (อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และ Caroline Ngugi, Ph.D. (อาจารย์ประจำ Jomo Kenyatte University of Agriculture and Technology ประเทศเคนยา) โดยมี น.ส.กชกร ครุฑพงษ์ นิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

งานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology ประเทศเคนยา โดยได้รับการสนับสนุนจาก AUN/SEED-Net ผ่านโครงการวิจัย “Collaborative Research with External Partner” หรือ CRX นอกจากนี้งานสัมมนานี้ยังสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในขอบเขตของ #SDG3, #SDG8, #SDG11, และ #SDG13 อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ฟรีทาง https://chula.zoom.us/meeting/register/tJEudOGpqD4jHNYfp8fC8E6yB6hkMhzRZlLj

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ rdm.cu2019@gmail.com