รายการพูดจาประสาช่าง

“รายการพูดจาประสาช่าง” โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอเนื้อหาความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัวหรือระดับองค์กร

ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 08.55 น.

ควบคุมการผลิต
ภารกิจบริหารและธุรการ ด้านสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2218-6337 Email : info@eng.chula.ac.th


ผู้ดำเนินรายการ

ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี แสงแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ


เหตุผลที่อยากให้ฟัง “ช่าง”


วิศวฯ จุฬาฯ : บ้านของวิศวกรยุคใหม่
วิทยากร : ผศ. ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 11 กันยายน 2559


ช่างซ่อมมนุษย์
วิทยากร : อ. ดร.พีรพัฒน์ ทองนึก หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 18 กันยายน 2559


Smart Grid ใกล้ตัวกว่าที่คิด
วิทยากร : รศ. ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 25 กันยายน 2559


ยุทธศาสตร์คณะวิศวฯ จุฬาฯ ที่ตอบโจทย์ประเทศ
วิทยากร : รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 2 ตุลาคม 2559


บทบาทของหลักสูตรกับการพัฒนาวิศวกรยุคใหม่
วิทยากร : รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และ รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 9 ตุลาคม 2559


ในหลวงกับงานด้านวิศวกรรม (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และ นภาพร ประภาวรกร นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ออกอากาศวันที่ 16 ตุลาคม 2559


ในหลวงกับงานด้านวิศวกรรม (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และ อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 23 ตุลาคม 2559


ในหลวงกับงานด้านวิศวกรรม (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และ อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 30 ตุลาคม 2559


ในหลวงกับงานด้านวิศวกรรม : ระบบบำบัดน้ำเสียจากน้ำย้อมผ้าแบบเคลื่อนที่
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และ อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559


ในหลวงกับงานด้านวิศวกรรม: นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม
วิทยากร : ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ Industrial Liaison Program (ILP) และ คุณจรูญศักดิ์ ลีวุฒินันท์ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559


Thailand Women Entrepreneurs Startup Competition 2016
วิทยากร : มณีรัตน์ ว่องเจริญพร นิสิตสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559


อนาคตการเดินทางในกรุงเทพฯ : Traffic Flow Management
วิทยากร : รศ. ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559


อนาคตการเดินทางในกรุงเทพฯ : Park and Ride
วิทยากร : รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 4 ธันวาคม 2559


อนาคตการเดินทางในกรุงเทพฯ : Information System
วิทยากร : รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 11 ธันวาคม 2559


นวัตกรรมจากความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อผู้ประสบภัย
วิทยากร : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 15 มกราคม 2560


งานนิทรรศการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17
วิทยากร : ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล รองคณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ ชยุตม์ สกุลคู ประธานจัดงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมครั้งที่ 17
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560


หุ่นยนต์ขนาดเล็กสำหรับค้นหาผู้ประสบภัย | 5 Megatrends
วิทยากร : ธิติวุฒิ มลิวัลย์ นนทิยุต จันทร์เจริญสุข กวีวัฒน์ ชาญศิริวัฒน์ และ ธัชชัย เกียรติเรืองกมลา นิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560


แถบรัดข้อมือวัดการล้มอัจฉริยะ | 5 Megatrends
วิทยากร : อานนท์พัฒน์ บุณยสิงห์ ปุรเชษฐ์ เรืองธนศักดิ์ และปราณชลี แซ่คิว นิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560


Smart Parking | 5 Megatrends
วิทยากร : เชาวนะ วิชิตพันธุ์ อักไซ นิรมาล ซิงค์ และ กฤษดา ชุก นิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560


Telepresence Mobile Based Robot | 5 Megatrends
วิทยากร : ศุขธัช เด่นกีรติ อนุพงศ์ วังชนะชัย และ ปรัชญ์ชาวีร์ ปทุมวัฒนา นิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 5 มีนาคม 2560


โรงงานย่อยผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก | 5 Megatrends
วิทยากร : คุณบัญชา อุนพานิช ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ และ ธนภูมิ แม้นจันทรารัตน์ นิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 12 มีนาคม 2560


ความมั่นคงทางด้านรังสีและนิวเคลียร์ของชาติ
วิทยากร : รศ. ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 2 เมษายน 2560


Cleaning Robot หุ่นยนต์เก็บขยะตามชายหาด
วิทยากร : อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ภัทรพล แสงอรุณ นิสิตชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 9 เมษายน 2560


ถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหิน
วิทยากร : อ. ดร.อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 16 เมษายน 2560


การแข่งขัน 3 Minute Thesis Chulalongkorn University
วิทยากร : พิทยุตม์ ภิรมย์จิตต์ ประธานชมรมบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ คณะแพทยศาสตร์ คุณวิชญา รงค์สยามานนท์ นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาสหวิชา จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 23 เมษายน 2560


“ถุงมือแปลภาษามือ” เพื่อผู้พิการทางการสื่อสาร
วิทยากร : รุจิรา จิตรเจริญพร ภัทราพร เสนาจักร์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 30 เมษายน 2560


Oasiz อุปกรณ์ผลิตน้ำจากอากาศ
วิทยากร : ปฏิพล ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 7 พฤษภาคม 2560


เทคโนโลยีฟิวชัน | Fusion
วิทยากร : ผศ. ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 14 พฤษภาคม 2560


Thailand 4.0 ในบริบทสิ่งแวดล้อม
วิทยากร : ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2560


รู้จักเมมเบรน | Membrane
วิทยากร : ผศ. ดร.เจนยุกต์ โลห์วัชรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2560


โครงการ Chula Engineering Innovative Startup บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ผู้ประกอบการใหม่ ใน 9 workshop
วิทยากร : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 4 มิถุนายน 2560


Smart Enterprise สำหรับ SMEs ในบริบทไทยแลนด์ 4.0
วิทยากร : ดร.ทนุสิทธิ์ สกุณรัตน์ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 11 มิถุนายน 2560


การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 10 | Robot Design Contest 2017
วิทยากร : อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 18 มิถุนายน 2560


การเรียนการสอน Outcome-Based Engineering Education
วิทยากร : อ. ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 25 มิถุนายน 2560


การสร้างสรรค์ทักษะทางวิศวกรรม
วิทยากร : รศ. ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 2 กรกฎาคม 2560


วิศวจุฬาดีเด่น ตอนที่ 1
วิทยากร : ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 9 กรกฎาคม 2560


วิศวจุฬาดีเด่น ตอนที่ 2
วิทยากร : สุกฤตย์ สุรบถโสภณ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 16 กรกฎาคม 2560


วิศวจุฬาดีเด่น ตอนที่ 3
วิทยากร : เจน นำชัยศิริ ดร.ผนิศวร ชำนาญเวช นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2560


วิศวจุฬาดีเด่น ตอนที่ 4
วิทยากร : สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 30 กรกฎาคม 2560


วิศวจุฬาดีเด่น ตอนที่ 5
วิทยากร : ธีรนันท์ ศรีหงส์ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 6 สิงหาคม 2560


วิศวจุฬาดีเด่น ตอนที่ 6
วิทยากร : ศิวะ มหาสันทนะ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 13 สิงหาคม 2560


วิศวจุฬาดีเด่น ตอนที่ 7
วิทยากร : สรรพัชญ์ รัตคาม นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 20 สิงหาคม 2560


กราฟีน วัสดุเปลี่ยนโลก
วิทยากร : ผศ. ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 27 สิงหาคม 2560


ความรู้ทางวิศวกรรมกับการจัดการภัยพิบัติ
วิทยากร : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 3 กันยายน 2560


MOU ระหว่างจุฬาฯ และ SN Group
วิทยากร : เกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 10 กันยายน 2560


application แจ้งเตือนการชนสำหรับผู้พิการทางสายตา
วิทยากร : ณัฐนัย อมรเทวภัทร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน 2560


ของเล่น 3 มิติ ย่อโลกทั้งใบเพื่อคนพิการทางสายตา
วิทยากร : ภาดา โพธิ์สอาด นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ พัชณาพร วิมลสาระวงค์ นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 24 กันยายน 2560


วิศวกรรมกับการจัดการคุณภาพอากาศ
วิทยากร : รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม 2560


Smart Farm พลิกโฉมเพื่อตอบโจทย์เกษตรยุคใหม่
วิทยากร : ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 15 ตุลาคม 2560


แรงบันดาลจากพ่อ สู่งานวิศวกรรมเพื่อสังคม
วิทยากร : รศ. ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 22 ตุลาคม 2560


แรงบันดาลจากพ่อ สู่งานวิศวกรรมเพื่อสังคม
วิทยากร : รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 29 ตุลาคม 2560


รังสีในสิ่งแวดล้อมกับงานวิศวกรรมนิวเคลียร์
วิทยากร : อ. ดร.รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560


MI Startup Workshop มีดีอะไร
วิทยากร : สรณัญช์ ชูฉัตร Co-Founder MI Startup Workshop
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560


Remote Sening เพื่อการศึกษาพืช
วิทยากร : อ. ดร.ชัยโชค ไวภาษา ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560


เทคโนโลยีพื้นผิวสารกึ่งตัวนำ
วิทยากร : อ. ดร.รุ่งทิวา เมธาอาภานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560


วิศวกรไทยยุค 4.0
วิทยากร : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 17 ธันวาคม 2560


Water Reuse การนำน้ำกลับมาใช้ภาคอุตสาหกรรม
วิทยากร : อ. ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 24 ธันวาคม 2560


นวัตกรรมสื่อการสอนการแพร่สัญญาณภาพ TV Digital
วิทยากร : นายธีรพงษ์ ประทุมศิริ ครูปฏิบัติการชำนาญการพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 31 ธันวาคม 2560


วิศวฯ จุฬาฯ ยุคใหม่
วิทยากร : รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 2 มกราคม 2561


เปิดบ้านหลักสูตร ISE วิศวกรรมนานาชาติ จุฬาฯ
วิทยากร : ผศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 16 มกราคม 2561


โครงข่าย LoRaWan กับงานวิศวกรรม
วิทยากร : ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | CAT
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 23 มกราคม 2561


เทรนด์วิศวกรรมเครื่องกลน่าจับตายุคไทยแลนด์ 4.0
วิทยากร : รศ. ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และ อ.ดร.สุภัทรา วิเศษศรี
ออกอากาศวันที่ 31 มกราคม 2561


งานวันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Environmental Engineering 4.0
วิทยากร : หฤษฎ์ ธิตินันทน์ Head of Business Development บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และ อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561


เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้ววิศวฯ จุฬาฯ
วิทยากร : รศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561


วิศวกรยุคใหม่กับการนำนวัตกรรมไปสู่การค้า
วิทยากร : ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561


Membrane Systems นวัตกรรมระบบผลิตน้ำ-บำบัดน้ำเสีย
วิทยากร : ผศ. ดร.เบญจพร สุวรรณศิลป์ และ อ. ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561


เทรนด์วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมยุค 4.0
วิทยากร : ผศ. ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 6 มีนาคม 2561


เทรนด์วิศวกรรมสำรวจยุค 4.0
วิทยากร : ศ. ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 13 มีนาคม 2561


แรงบันดาลใจสู่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
วิทยากร : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 20 มีนาคม 2561


เทรนด์ที่น่าจับตากับวิศวกรรมโลหการ ในยุค 4.0
วิทยากร : รศ. ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลหการ และ ผศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 27 มีนาคม 2561


โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย ผลจากนิสิตวิศวฯ สู่รางวัลระดับประเทศ
วิทยากร : นายดนุภัทร คำนวณสิทธุ์ และ นายณัฐสิทธิ์ มหากุศลศิริกุล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 8 เมษายน 2561


หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ
วิทยากร : ผศ. ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 10 เมษายน 2561


งานวิจัยจากนิสิตวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสู่รางวัลระดับสากล
วิทยากร : รศ. ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล และ น.ส.อดิศา วงศ์วานรุ่งเรือง ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 17 เมษายน 2561


เหลียวหลัง แลหน้า ย้อนรอย นวัตกรรม ออเจ้า
วิทยากร : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 24 เมษายน 2561


วิศวกรไทยกับงานวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตอนที่ 1
วิทยากร : อ. ดร.ธีทัต เจริญกาลัญญูตา ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว และ อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2561


วิศวกรไทยกับงานวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตอนที่ 2
วิทยากร : อ. ดร.ธีทัต เจริญกาลัญญูตา ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2561


กล่องพลังงานฉุกเฉินเติมเชื้อเพลิงได้ง่าย (Easily Refuelable Emergency Power Box) งานประดิษฐ์จากวิศวกรรมเคมีคว้ารางวัลระดับสากล
วิทยากร : รศ. ดร.สุรเทพ เขียวหอม และคุณกิจชัย กาญจนประภากุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2561


Farming Robot หุ่นยนต์เพื่อการเกษตรในโลกเทคโนโลยี
วิทยากร : ผศ. ดร.กฤษฎา พนมเชิง และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2561


การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในยุค Disruption
วิทยากร : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2561


นิสิตวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับสองรางวัล Excellent Oral Presentation ในระดับนานาชาติ
วิทยากร : รศ. ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ นายอทิตินนท์ ภูพาดทอง และ น.ส.ณัฐณิชา พุทธเกษม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 5 มิถุนายน 2561


แนวคิดระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System) ในอนาคต เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศอาเซียน
วิทยากร : อ. ดร.กรวิก ตนักษรานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ และนิสิต คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 12 มิถุนายน 2561


นวัตกรรมที่น่าจับตามองผ่าน Digital Transformation ตอนที่ 1
วิทยากร : ผศ. ดร.วิทยากร อัศดรวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคฑัต นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 19 มิถุนายน 2561


นวัตกรรมที่น่าจับตามองผ่าน Digital Transformation ตอนที่ 2
วิทยากร : ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร สถาบันวิทยสิริเมธี (Vistec) และ ผศ. ดร.วชิระ จงบุรี หัวหน้าภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 26 มิถุนายน 2561


เส้นทางสู่การหลบหนีของคนร้าย : the direction of prison escapes
วิทยากร : นายอภิรุจ ชุ่มวัฒนะ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 3 กรกฎาคม 2561


วิศวกรไฟฟ้าสู่การประยุกต์ใช้แนวคิด Big Data ในงานด้านธุรกิจ
วิทยากร : คุณวงศกร ชัยวนนท์ นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รุ่น 87) คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 10 กรกฎาคม 2561


FUDO เเผ่นเเปะฝากล่องข้าว เพื่อวัดอาหารเน่าเสีย
วิทยากร : นายวีรภัทร์ จึงสมเจตไพศาล นิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2561


การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจเชิงพื้นที่ (Area-Based Business Continuity Management) ตอนที่ 1
วิทยากร : Professor Dr. Kenji Watanabe (Nagoya Institute of Technology)
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 24 กรกฎาคม 2561


การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจเชิงพื้นที่ (Area-Based Business Continuity Management) ตอนที่ 2
วิทยากร : Professor Dr. Kenji Watanabe (Nagoya Institute of Technology)
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 31 กรกฎาคม 2561


นวัตกรรมลดเสียงดังจากการก่อสร้าง ที่ประยุกต์ระบบ Active Noise Canceling เพื่อช่วยขจัดเสียงรบกวนที่เกิดจากพื้นที่ก่อสร้าง
วิทยากร : นายกวิน เสริมศักดิ์สกุล นายณัฐพล พุทธสันติธรรม นายศุภกิตติ์ เกษตรตระการ และนายธนาพล วงศ์วณิชย์โชติ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 7 สิงหาคม 2561


บ้านของวิศวกรยุคใหม่ ต้อนรับเปิดเทอมชาววิศวฯ จุฬาฯ
วิทยากร : รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 14 สิงหาคม 2561


Microneedles นวัตกรรมเข็มฉีดยาขนาดเล็กจากบ้านวิศวฯ จุฬาฯ
วิทยากร : ผศ. ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 21 สิงหาคม 2561


Smart Mocktail Vending Machine เครื่องจดจำใบหน้าสำหรับคนรักเครื่องดื่ม
วิทยากร : นางสาว ชนิกานต์ บัญชาจารุรัตน์ นางสาว จิราภา ธีรศรัณย์ และ นายอารยะ ทองขาว นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 28 สิงหาคม 2561


การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์
วิทยากร : รศ. ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 4 กันยายน 2561


เทรนด์วิศวฯ ที่น่าจับตากับงาน The Falling Walls Lab Thailand 2018
วิทยากร : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 11 กันยายน 2561


วิศวฯ Nano : Photonic Crystals กับงานทางวิศวกรรมในอนาคต
วิทยากร : อ. ดร.อนิวรรตน์ ตันเดชานุรัตน์ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE) คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 18 กันยายน 2561


วิศวกรรมอาสาพัฒนาชนบท รางวัลโครงการดีเด่น จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร : นายเจษฎา ตั้งมงคลสุข นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 25 กันยายน 2561


The Ozonor เรื่องโอโซนเรื่องของเรา
วิทยากร : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และ ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 9 ตุลาคม 2561


IRAP กับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทย
วิทยากร : รศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี ด้านบริหารและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคุณเกริกฤทธิ์ ศรีรุ่งวิกรัย นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 9 ตุลาคม 2561


วิศวกรรมโลหการ กับผลงานเสื้อเกราะจามจุรี
วิทยากร : รศ. ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 16 ตุลาคม 2561


ข้อร้องเรียนทางด้านเสียงและแนวทางการจัดการในยุคปัจจุบัน ตอนที่ 1
วิทยากร : ผศ. ดร.อรอนงค์ ลาภปริสุทธิ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ รศ. ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 23 ตุลาคม 2561


ข้อร้องเรียนทางด้านเสียงและแนวทางการจัดการในยุคปัจจุบัน ตอนที่ 2
วิทยากร : ผศ. ดร.อรอนงค์ ลาภปริสุทธิ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ รศ. ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 30 ตุลาคม 2561


เทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamics) ศาสตร์ของพลังงานที่น่าจับตา
วิทยากร : อ. ดร.ศิริชัย ลีลาเชาว์ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561


วันสิ่งแวดล้อมไทย
วิทยากร : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ และคุณกริชชาติ ว่องไวลิขิต
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561


ประเทศไทย 5G พัฒนาการของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
วิทยากร : ผศ. ดร.วันเฉลิม โปรา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รศ. ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ นายศมนเจตส์ อินทุสร นิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ และ ผู้จัดการส่วนบริหารธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561


วิศวกรรมสึนามิกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย
วิทยากร : รศ. ดร.อนวัช สรรพศรี จาก Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561


THE OZONOR: Board Game ด้านสิ่งแวดล้อมครั้งแรกของประเทศไทย
วิทยากร : คุณพีรัช ษรานุรักษ์ นักออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้อิสระ และอาจารย์ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คุณเธียรสิทธิ กิตติจิตต์ และ คุณนวดล ทองตาล่วง นักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 4 ธันวาคม 2561


อยากออกแบบชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ ง่ายนิดเดียว
วิทยากร : อาจารย์ชัชนี ภควัตสุนทร หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE) คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 11 ธันวาคม 2561


ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์กับนิสิตวิศวฯ คอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ KPMG Cyber Security Challenge
วิทยากร : นายเมธาสิทธิ์ การะเกตุ และ นายภูมิชัย เตชประภาสรัตน์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 18 ธันวาคม 2561


หลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
วิทยากร : อ. ดร.รณพีร์ ชัยเชาวรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 25 ธันวาคม 2561


วิศวฯ จุฬาฯ ก้าวสู่ปีใหม่ 2562
วิทยากร : รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 1 มกราคม 2562


PM2.5 : ประเทศไทยกับปัญหาด้านฝุ่นละอองที่กลับมาอีกครั้ง
วิทยากร : รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ คุณธวัช งามศรีตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 8 มกราคม 2562


เปิดโลกลานเกียร์ : ปัญหาฝุ่นละอองและความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีการกรองฝุ่นละเอียดปี 2019
วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทเอสซีจีเคมีคัลส์ จำกัด และราชบัณฑิต สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และ อ. ดร.ชลิตา คล้ายโสม อาจารย์ประจำวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 15 มกราคม 2562

รับฟังได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Program-Detail.php?id=8113


Digital Design การออกแบบวงจรดิจิทัลในประเทศไทย
วิทยากร : นายธนภัทร์ เศรษฐการุณย์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 22 มกราคม 2562


Sensor for All เทคโนโลยีเพื่อจัดการ PM2.5
วิทยากร : ผศ. ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ผู้ช่วยคณบดีโครงการพิเศษด้านนวัตกรรม และอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 29 มกราคม 2562


หลักสูตร ปธส 7 : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะวิศวฯ จุฬาฯ (หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7)
วิทยากร : คุณสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562


วิศวกรไทยกับประวัติศาสตร์การสร้างรถไฟที่โรงงานมักกะสัน
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬา), คุณอดิศร สิงหกาญจน์ (วิศวกรกำกับการกองโครงการและวางแผน การรถไฟแห่งประเทศไทย) และคุณนคร จันทศร (อดีตรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย)
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562


EECSR ชมรมไฟฟ้าร่วมใจอาสาพัฒนาชุมชน
วิทยากร : นายรวิชญ์ พิชญาเวทย์ (นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ ชั้นปีที่ 4) และ ผศ. ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวฯ จุฬาฯ)
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562


Seed Production Facility Simulation
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ) ร่วมด้วย คุุณนัยนา ชุก และคุณภานุพงศ์ เปี่ยมมนัสธรรม (นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรสองปริญญา ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ)
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562


จุฬาแฮพไอโอที (CU-HAPiot)
วิทยากร : ผศ. ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายณัทกร เกษมสำราญ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 5 มีนาคม 2562


วิศวกรรมศาสตร์กับทิศทางงานด้านคมนาคม: รถไฟไทย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬา คุณอดิศร สิงหกาญจน์ วิศวกรกำกับการกองโครงการและวางแผน การรถไฟแห่งประเทศไทย และคุณนคร จันทศร อดีตรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 12 มีนาคม 2562


โครงการ Envi Mission : วัฒนธรรมรักษ์น้ำ
วิทยากร : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล (รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม) ดร.พัชรียา รุ่งกิจวัฒนานุกูล (นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) และนายเธียรสิทธิ กิตติจิตต์ (นักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 19 มีนาคม 2562


ฟุกุชิมะในวันนี้ 8 ปีแห่งการฟื้นฟูเมืองด้วยองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร : รศ. ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) และ อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2562


Echonet Lite Hackathon
วิทยากร : คุณอธิวัฒน์ ภูชำนิพัฒนนันท์ คุณทักษพร อิ่มแสงสุข และคุณภูริณัฐ พลศรี นิสิตภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 2 เมษายน 2562


Computational catalysis ศาสตร์การเร่งปฏิกิริยาเชิงคำนวณ
วิทยากร : อ. ดร.ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 16 เมษายน 2562


Asphaltic Concrete : กับงานวิศวกรรมโยธา
วิทยากร : อ. ดร.วีรยุทธ โกมลวิลาศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง
ออกอากาศวันที่ 30 เมษายน 2562


วิศวกรรมไฟฟ้ากับเทคโนโลยีรู้จำใบหน้า ในยุคปัจจุบัน
วิทยากร : รศ. ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 7 พฤษภาคม 2562


เทคโนโลยี 3D printing กับการสร้างอวัยวะเทียม ตอนที่ 1
วิทยากร : ผศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ หน่วยบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

http://www.curadio.chula.ac.th/Program-Detail.php?id=8444


เทคโนโลยี 3D printing กับการสร้างอวัยวะเทียม ตอนที่ 2
วิทยากร : ผศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ หน่วยบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

http://www.curadio.chula.ac.th/Program-Detail.php?id=8445


Operating System วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับการสื่อสาร
วิทยากร : ผศ. ดร.เกริก ภิรมย์โสภา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2562


วิศวกรรมสำรวจ : การสำรวจเส้นทางใหม่ในยุคเทคโนโลยี
วิทยากร : รศ. ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 4 มิถุนายน 2562


การขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทย ในมุมมองวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิทยากร : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 11 มิถุนายน 2562


รังสีในสิ่งแวดล้อมกับงานด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์
วิทยากร : อ. ดร.รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 18 มิถุนายน 2562


บัตรพลังงานใช้ได้จริงหรือ? กับการวิเคราะห์ผ่านหลักวิศวกรรมนิวเคลียร์
วิทยากร : ผศ. ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 25 มิถุนายน 2562


วิศวกรรมอุตสาหการ : Shaping The Future
วิทยากร : IE Network 2019 Ambassadors : คุณชนาพร ธรรมสิทธิ์บูรณ์ คุณชยุดา สกุลคู คุณรัฐธรรมนูญ วิจิตรพลเกณฑ์ และ คุณศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 2 กรกฎาคม 2562


งานด้านวิศวกรรมกับการเติมอากาศ (Aeration)
วิทยากร : อ. ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์ และ ดร.นราพงศ์ หงส์ประสิทธิ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 9 กรกฎาคม 2562


การสอนในศาสตร์วิศวกรรมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
วิทยากร : อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 16 กรกฎาคม 2562


วิศวกรรมโครงสร้างกับสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน
วิทยากร : ผศ. ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2562


พัฒนาการเครื่องมือทดสอบพลาสติกชีวภาพในปัจจุบัน
วิทยากร : คุณบัญชา อุนพานิช ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 30 กรกฎาคม 2562


ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของนักบริหารระดับสูงและงานเสวนาที่ห้ามพลาด
วิทยากร : คุณสุทธิวัฒน์ มาศพันธ์ ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง และพลโท ดร.ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ อนุกรรมการวิทยาลัยนักบริหาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 6 สิงหาคม 2562


วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี กับงานด้านการแพทย์ในปัจจุบัน
วิทยากร : ผศ. ดร.กิติวัฒน์ คำวัน ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ. ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 13 สิงหาคม 2562


Water Journey มิติใหม่แห่งการศึกษาเรื่องน้ำผ่านบอร์ดเกม
วิทยากร : คุณสุทธิพัณ พิศาลบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร และคุณวิรินธร สุธาวุฒิไกร ผู้จัดการวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 20 สิงหาคม 2562


ThaiRAP วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย
วิทยากร : รศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล (รองคณบดีด้านบริหาร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวฯ จุฬาฯ และผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ThaiRAP) และคุณเกริกฤทธิ์ ศรีรุ่งวิกรัย (นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิศวฯ จุฬาฯ และนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ThaiRAP)
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 27 สิงหาคม 2562


การประยุกต์ใช้ Laser Scanner และ Photogrammetry ในงานมรดกทางวัฒนธรรม
วิทยากร : ผศ. ดร.กรวิก ตนักษรานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 3 กันยายน 2562


วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โมเดลป่าเมืองน่าน หัวใจสีเขียว
วิทยากร : คุณปัญญา นานกระโทก (รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ๒ องศา จำกัด) และคุณนันทนา บุณยานันต์ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้)
ผู้ดำเนินรายการ : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 10 กันยายน 2562


นวัตกรรมการจัดการน้ำในอนาคต: Membrane Systems
วิทยากร : อ. ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์ และ ผศ. ดร.เบญจพร สุวรรณศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน 2562


System Design & Management Applications in Real Issues ตอนที่ 1
วิทยากร : Assistant Professor Dr. Akira Kodaka, Keio University ประเทศญี่ปุ่น
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 24 กันยายน 2562


System Design & Management Applications in Real Issues ตอนที่ 2
วิทยากร : Assistant Professor Dr. Akira Kodaka, Keio University ประเทศญี่ปุ่น
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม 2562


การวางแผนงานแหล่งน้ำ การวิจัยผลกระทบและการปรับตัวด้านน้ำจากสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 8 ตุลาคม 2562


วิศวกรรมนิวเคลียร์กับการสร้างภาพสำหรับงานด้านการแพทย์
วิทยากร : อ. ดร.มนัสวี เลาะวิธี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 15 ตุลาคม 2562


The Engineers เส้นทางชีวิตวิศวกร
วิทยากร : คุณสหรัฐ บุญโพธิภักดี (อดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) และคุณพิชิต พงษ์ประเสริฐ (หัวหน้าแผนกธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
ผู้ดำเนินรายการ : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 22 ตุลาคม 2562


รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา การแพทย์กับงานด้านวิศวกรรม
วิทยากร : อ. ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 29 ตุลาคม 2562


การรับมือทางภัยพิบัติด้วยหลักการทางวิศวกรรม กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น
วิทยากร : Professor Dr.Kenji Watanabe (Nagoya Institute of Technology)
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562


มหันตภัยจากการกัดกร่อนโลหะต่องานด้านวิศวกรรมสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่
วิทยากร : ศ. ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ) นาวาโท ดร. พินัย มุ่งสันติสุข (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด) และ ดร. ปิติชน กล่อมจิต (นักวิจัยด้านการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562


วิศวกรรมเคมีกับการเพิ่มมูลค่าของไบโอเอทานอล (bio-ethanol)
วิทยากร : ศ. ดร.บรรเจิด จงสมจิตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


วันสิ่งแวดล้อมไทยกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมไทย Envi mission
วิทยากร : ดร.พัชรียา รุ่งกิจวัฒนานุกูล นักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการเปลี่ยนเสียงสู่ข้อความ Speech to Text
วิทยากร : อ. ดร.เอกพล ช่วงสุวนิช ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 3 ธันวาคม 2562


การประยุกต์ใช้หลักการลีนและซิกซิกมาในการบริหารโครงการ
วิทยากร : ศ. ดร.ปารเมศ ชุติมา (ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ)
และ คุณวรภูมิ จตุวรพัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ ไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด และศิษย์เก่าศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต เข้าปีการศึกษา 2544)
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 10 ธันวาคม 2562


การประยุกต์ใช้หลักการลีนและซิกซิกมาในการบริหารโครงการ ตอนที่ 2
วิทยากร : ศ. ดร.ปารเมศ ชุติมา (ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ)
และ คุณวรภูมิ จตุวรพัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ ไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด และศิษย์เก่าศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต เข้าปีการศึกษา 2544)
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 17 ธันวาคม 2562


องค์ความรู้ทางวิศวกรรมเคมีสู่การลดปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน
วิทยากร : อ. ดร.ภัทรพร คิม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ออกอากาศวันที่ 24 ธันวาคม 2562


บทบาทก้าวใหม่ของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในปี 2563
วิทยากร : ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 31 ธันวาคม 2562


8 เคล็ดลับการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเวช ชาญสง่าเวช รองผู้อำนวยการ ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต (Chula Systems Engineering, CUSE) คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 7 มกราคม 2563


ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
วิทยากร : ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล Managing Director of Skooldio ผู้ได้รับพระราชทานทุนแผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2550
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ. ดร.ดาว สุวรรณแสง
ออกอากาศวันที่ 14 มกราคม 2563


องค์ความรู้ทางวิศวกรรมกับการจัดการประเด็นขยะพลาสติกของประเทศไทย
วิทยากร : ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 21 มกราคม 2563


Just A Rather Very Smart Window Screen หน้าต่างกรอง PM 2.5
วิทยากร : คุณสิรภพ กาญจนแสนส่ง คุณฐตพล ศรีสุเทพ คุณชวัลวิชญ์ พรหมเมศร์ คุณชัยทัต ชนะศุภกุล และคุณภาวิต ตั้งวงศ์กิจ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 28 มกราคม 2563


ระบบการจัดการการขนส่ง: แนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในธุรกิจ
วิทยากร : ผศ. ดร.พิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์ เลขานุการ ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต (Chula Systems Engineering, CUSE) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563


วิศวฯ ไฟฟ้ากับโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
วิทยากร : คุณณัฐกานต์ โพธิ์ศรี และคุณณวรรต สวัสดิ์ทอง นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
ออกอากาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563


นวัตกรรมความเป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
วิทยากร : คุณณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563


วิศวกรรมโลหการกับความน่าสนใจของเหล็กกล้าไร้สนิม
วิทยากร : อ. ดร.นิธิ แสนอาจหาญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : –
ออกอากาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563


Digital Design การออกแบบวงจรดิจิทัลในประเทศไทย
วิทยากร : คุณภูมิพัฒน์ คณีกุล นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 3 มีนาคม 2563


วิศวกรรมศาสตร์กับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
วิทยากร : รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์การเรียนรู้ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 10 มีนาคม 2563


การหมุนเวียนน้ำใน EEC สู้วิกฤตขาดแคลนด้วยเทคโนโลยี
วิทยากร : รศ. ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการบำบัดของเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : คุณอรอุมา พงษ์แสง
ออกอากาศวันที่ 17 มีนาคม 2563


PM 2.5 ปัญหาฝุ่นละอองที่กลับมาอีกครั้ง
วิทยากร : รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล และคุณธวัช งามศรีตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 24 มีนาคม 2563


องค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ COVID-19
วิทยากร : รศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธ์ และ อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 31 มีนาคม 2563


ส่อง IT ที่น่าสนใจในการใช้ชีวิตช่วงวิกฤต COVID-19 : กรณีศึกษาประเทศจีน
วิทยากร : ผศ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ และหัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 7 เมษายน 2563

https://curadio.chula.ac.th/Program-Detail.php?id=9430


กล้อง MicrosisDCN วิเคราะห์จุลชีพด้วยโครงข่ายประสาท
วิทยากร : นายณัทกร เกษมสำราญ นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 15 กันยายน 2563


Mineral Processing การแต่งแร่สำหรับงานด้านอุตสาหกรรม
วิทยากร : อ. ดร.ธีระยุทธ เพ็งสะอาด ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 22 กันยายน 2563


เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR)
วิทยากร : ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย และ ผศ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ บัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563


Face Recognition เทคโนโลยีการจดจำใบหน้ากับการประยุกต์ใช้งานในยุคปัจจุบัน โดยศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานทางวิศวกรรม
วิทยากร : รศ. ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานทางวิศวกรรม และ ดร.ธนานพ กอบชัยสวัสดิ์ ผู้ร่วมพัฒนาระบบ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานทางวิศวกรรม
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 1 ธันวาคม 2563


บัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการสู่นักวิเคราะห์คอนเทนต์เจลีก (J League)
วิทยากร : คุณพัทธนันท์ ยงค์วิบูลศิริ นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ Social Media Manager บริษัท Turfmapp (Digital Marketing)
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ออกอากาศวันที่ 8 ธันวาคม 2563