ข่าวงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
4 มิถุนายน 2567
แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567
แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2567 . นางสาวอนัญญา กัณหดุล เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ . นางสาวสุทิศา วงศาโรจน์ เจ
1 พฤษภาคม 2567
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 . อาจารย์ ดร.วริษา ศรีไตรรัตนรักษ์ อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ . ความเชี่ยวชาญ – Computer Ar
23 เมษายน 2567
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำเดือนเมษายน 2567
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2567 . อาจารย์ ดร.ชัยพร กิจประชา อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ . ความเชี่ยวชาญ – Space Geodesy – Ref
5 กุมภาพันธ์ 2567
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 . อาจารย์ ดร.ชาณญ พรรุ่งโรจน์ อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี . ความเชี่ยวชาญ – CO2 utilization R
3 มกราคม 2567
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2567
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2567 . นายธัชกร ตันติเวชกุล เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 ภารกิจบริหารและธุรการ ด้านสื่อสารองค์กร . น
1 ธันวาคม 2566
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566 . นายณัฐพงศ์ เยี่ยมภพ . เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3 พฤศจิกายน 2566
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 . นายธนัชพงศ์ ตั้งเสริมกิจ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
3 ตุลาคม 2566
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจำเดือนตุลาคม 2566
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2566 . อาจารย์ ดร.ชลเทพ อุสาคู อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี . ความเชี่ยวชาญ – Biorefinery – Mathemat
7 กันยายน 2566
ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวฯ ทุกท่านร่วมทำแบบสำรวจความผูกพัน Employee Engagement Survey 2023
ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวฯ ทุกท่านร่วมทำแบบสำรวจความผูกพัน Employee Engagement Survey 2023✨ 📍ร่วมทำแบบสำรวจฯ ผ่าน Link : https://cbschula.qualtrics.com/jfe/form/SV_cN48gNQZMjkBxv8?Q_Language
7 สิงหาคม 2566
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม 2566 . อาจารย์ ดร.สุวิชญา สุวรรณวิมลกุล อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า . ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย ป้องเขตร เจ้าหน้า