ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการลาประเภทต่างๆ ผ่านระบบบริการบุคลากรอัตโนมัติ CUERP-ESS

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้เปลี่ยนแปลงระบบ ESS เกี่ยวกับการลา รวมถึงการขอหนังสือรับรอง และข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเริ่มใช้ระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอแจ้งขั้นตอนการลาประเภทต่างๆ ในระบบบริการบุคลากรอัตโนมัติ CUERP-ESS
ทั้งนี้ การลากิจ และลาพักผ่อน จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน จึงจะหยุดงานได้ โดยคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านจะต้องขออนุมัติการลาผ่านระบบบริการบุคลากรอัตโนมัติ CUERP-ESS ด้วยตนเอง โดยเข้าไปที่ https://www.cuerpapp.chula.ac.th หรือผ่าน Application CUERP-FIORI โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3

 

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 1 อัตรา

http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า