ข่าวงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
7 สิงหาคม 2566
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม 2566 . อาจารย์ ดร.สุวิชญา สุวรรณวิมลกุล อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า . ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย ป้องเขตร เจ้าหน้า
3 กรกฎาคม 2566
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.รอยต่อ เจริญสินโอฬาร อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล . นายนฤสรณ์ อริยสกุลวงศ์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 ภาควิ
7 มิถุนายน 2566
แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566
แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 นางปณิตา ผดุงวิทย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นางสาววรัญญา พนางาม เจ้าหน้าที่บริก
31 พฤษภาคม 2566
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566
แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566   เดือนเมษายน อาจารย์ ดร.มัชฌิกา อ่องแตง อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายชัยภัทร จานุกิ
21 กรกฎาคม 2565
ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม“กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”.โดยวิทยากร รศ. ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง(หัวหน้าโครงการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งจ
1 พฤศจิกายน 2564
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพ แบบกลุ่มแก่บุคลากรและครอบครัว (ของคณะวิศวกรรมศาสตร์)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพ แบบกลุ่มแก่บุคลากรและครอบครัว (ของคณะวิศวกรรมศาสตร์)โดยคุณธัญลักษณ์ (กบ) และผู้แทน บริษัท Ocean Life ไทยสมุทร ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิ
28 มิถุนายน 2564
แจ้งผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
แจ้งผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
11 มิถุนายน 2564
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
31 พฤษภาคม 2564
ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
10 พฤษภาคม 2564
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครทาง Email : hr@eng.chula.ac.thสอบถา