ข่าวประชาสัมพันธ์
กุมภาพันธ์ 26, 2564
Online Student Exchange Session with Hokkaido University
An opportunity for Chula Engineering students to make friends with student from Hokkaido University and exchange experience and idea thought discussion topics. DATE & TIME: Wednesday 3 March 2021,
กุมภาพันธ์ 20, 2564
ทีม Staplect จากจุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge 2021
ขอแสดงความยินดีกับทีม Staplect จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ทีม Staplect ประกอบไปด้วยสมาชิก นายกฤษฏิ์ อุทัยสาง (นิสิตระดับปริญญาตรี
กุมภาพันธ์ 19, 2564
IN2SD Newsletter Vol.1 : Covid-19 โจทย์ที่ท้าทายของคณะวิศวฯ จุฬาฯ
IN2SD Newsletter Vol.1Covid-19 โจทย์ที่ท้าทายของคณะวิศวฯ จุฬาฯ อ่านวารสาร IN2SD Newsletter Vol.1 ดาวน์โหลด IN2SD Newsletter Vol.1
กุมภาพันธ์ 18, 2564
คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)ศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)ศาสตราจารย์ ดร
กุมภาพันธ์ 16, 2564
กำหนดการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564
กำหนดการการคัดเลือกผู้สมควรรับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานทุน แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2564 นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังจะจบการศึกษาและคาดว่
กุมภาพันธ์ 9, 2564
กิจกรรมพัฒนางานของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำปี 2564
ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร ภายใต้กลุ่มภารกิจแผน ยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้ดำเนินการจัด Kickoff กิจกรรมพัฒนางาน ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อ
กุมภาพันธ์ 9, 2564
คณาจารย์คณะวิศวฯ จุฬาฯ เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 44 ร่วมหารือในประเด็น “การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ผ่าน aerosol” เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการให้ความเห็นทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์และนวัตกรรม รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.กริชชา
กุมภาพันธ์ 8, 2564
แนวทางการสอนแบบออนไลน์/ออฟไลน์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
รูปแบบที่ 1: การใช้ห้องเรียนเพื่อทำการเรียนการสอนโดยใช้เสียงในห้องเรียนผ่านไมโครโฟนห้องและโปรแกรมซูมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่อยู่ในห้องเรียนนั้น ๆ รูปแบบที่ 2: การใช้ห้องเรียนเพื่อทำการเรียนการ
กุมภาพันธ์ 8, 2564
เกร็ดความรู้วิศวฯ: การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ TABEE (Thailand Accreditation Body for Engineering Education)
กุมภาพันธ์ 4, 2564
คณะวิศวฯ จุฬาฯ Q&A ถาม-ตอบ