สื่อสารองค์กร

เอกสารแนะนำคณะ

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย)

International School of Engineering (ISE)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาอังกฤษ)

 

วารสารช่างพูด

วารสาร “ช่างพูด” คือ วารสารข่าวและความรู้รายสองเดือนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอเนื้อหาทางด้านวิชาการ งานวิจัย เกร็ดความรู้ ผลงาน และข่าวสารต่าง ๆ ของคณะฯ นอกจากนี้ ยังตีพิมพ์ในวารสารอินทาเนีย ซึ่งเป็นวารสารรายสองเดือน จัดส่งให้กับนิสิตเก่าฯ และหน่วยต่าง ๆ

ฉบับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

 

ฉบับเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

 

ฉบับเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

 

ฉบับเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560