สื่อสารองค์กร

เอกสารแนะนำคณะฯ

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย)

International School of Engineering (ISE)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาอังกฤษ)

 

รายการพูดจาประสาช่าง

“รายการพูดจาประสาช่าง” โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอเนื้อหาความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัวหรือระดับองค์กร

ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 09.00 น.

ควบคุมการผลิต
ภารกิจสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2218-6337 Email : info@eng.chula.ac.th

 


เหตุผลที่อยากให้ฟัง “ช่าง”


วิศวฯ จุฬาฯ : บ้านของวิศวกรยุคใหม่
วิทยากร : ผศ. ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 11 กันยายน 2559

 


ช่างซ่อมมนุษย์
วิทยากร : อ. ดร.พีรพัฒน์ ทองนึก หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 18 กันยายน 2559

 


Smart Grid ใกล้ตัวกว่าที่คิด
วิทยากร : รศ. ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 25 กันยายน 2559

 


ยุทธศาสตร์คณะวิศวฯ จุฬาฯ ที่ตอบโจทย์ประเทศ
วิทยากร : รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 2 ตุลาคม 2559

 


บทบาทของหลักสูตรกับการพัฒนาวิศวกรยุคใหม่
วิทยากร : รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และ รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 9 ตุลาคม 2559

 


ในหลวงกับงานด้านวิศวกรรม (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และ นภาพร ประภาวรกร นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ออกอากาศวันที่ 16 ตุลาคม 2559

 


ในหลวงกับงานด้านวิศวกรรม (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และ อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 23 ตุลาคม 2559

 


ในหลวงกับงานด้านวิศวกรรม (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และ อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 30 ตุลาคม 2559

 


ในหลวงกับงานด้านวิศวกรรม : ระบบบำบัดน้ำเสียจากน้ำย้อมผ้าแบบเคลื่อนที่
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และ อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559

 


ในหลวงกับงานด้านวิศวกรรม: นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม
วิทยากร : ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ Industrial Liaison Program (ILP) และ คุณจรูญศักดิ์ ลีวุฒินันท์ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

 


Thailand Women Entrepreneurs Startup Competition 2016
วิทยากร : มณีรัตน์ ว่องเจริญพร นิสิตสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

 


อนาคตการเดินทางในกรุงเทพฯ : Traffic Flow Management
วิทยากร : รศ. ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

 

 


อนาคตการเดินทางในกรุงเทพฯ : Park and Ride
วิทยากร : รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 4 ธันวาคม 2559

 


อนาคตการเดินทางในกรุงเทพฯ : Information System
วิทยากร : รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 11 ธันวาคม 2559

 


นวัตกรรมจากความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อผู้ประสบภัย
วิทยากร : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 15 มกราคม 2560

 


งานนิทรรศการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17
วิทยากร : ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล รองคณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ ชยุตม์ สกุลคู ประธานจัดงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมครั้งที่ 17
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

 


หุ่นยนต์ขนาดเล็กสำหรับค้นหาผู้ประสบภัย | 5 Megatrends
วิทยากร : ธิติวุฒิ มลิวัลย์ นนทิยุต จันทร์เจริญสุข กวีวัฒน์ ชาญศิริวัฒน์ และ ธัชชัย เกียรติเรืองกมลา นิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 


แถบรัดข้อมือวัดการล้มอัจฉริยะ | 5 Megatrends
วิทยากร : อานนท์พัฒน์ บุณยสิงห์ ปุรเชษฐ์ เรืองธนศักดิ์ และปราณชลี แซ่คิว นิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

 


Smart Parking | 5 Megatrends
วิทยากร : เชาวนะ วิชิตพันธุ์ อักไซ นิรมาล ซิงค์ และ กฤษดา ชุก นิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

 


Telepresence Mobile Based Robot | 5 Megatrends
วิทยากร : ศุขธัช เด่นกีรติ อนุพงศ์ วังชนะชัย และ ปรัชญ์ชาวีร์ ปทุมวัฒนา นิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 5 มีนาคม 2560

 


โรงงานย่อยผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก | 5 Megatrends
วิทยากร : คุณบัญชา อุนพานิช ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ และ ธนภูมิ แม้นจันทรารัตน์ นิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 12 มีนาคม 2560

 


ความมั่นคงทางด้านรังสีและนิวเคลียร์ของชาติ
วิทยากร : รศ. ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 2 เมษายน 2560

 


Cleaning Robot หุ่นยนต์เก็บขยะตามชายหาด
วิทยากร : อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ภัทรพล แสงอรุณ นิสิตชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 9 เมษายน 2560

 


ถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหิน
วิทยากร : อ. ดร.อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 16 เมษายน 2560

 


การแข่งขัน 3 Minute Thesis Chulalongkorn University
วิทยากร : พิทยุตม์ ภิรมย์จิตต์ ประธานชมรมบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ คณะแพทยศาสตร์ คุณวิชญา รงค์สยามานนท์ นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาสหวิชา จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 23 เมษายน 2560

 


“ถุงมือแปลภาษามือ” เพื่อผู้พิการทางการสื่อสาร
วิทยากร : รุจิรา จิตรเจริญพร ภัทราพร เสนาจักร์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 30 เมษายน 2560

 


Oasiz อุปกรณ์ผลิตน้ำจากอากาศ
วิทยากร : ปฏิพล ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

 


เทคโนโลยีฟิวชัน | Fusion
วิทยากร : ผศ. ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ค ณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 14 พฤษภาคม 2560

 


Thailand 4.0 ในบริบทสิ่งแวดล้อม
วิทยากร : ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2560

 


รู้จักเมมเบรน | Membrane
วิทยากร : ผศ. ดร.เจนยุกต์ โลห์วัชรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2560

 


โครงการ Chula Engineering Innovative Startup บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ผู้ประกอบการใหม่ ใน 9 workshop
วิทยากร : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 4 มิถุนายน 2560

 


Smart Enterprise สำหรับ SMEs ในบริบทไทยแลนด์ 4.0
วิทยากร : ดร.ทนุสิทธิ์ สกุณรัตน์ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 11 มิถุนายน 2560

 


การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 10 | Robot Design Contest 2017
วิทยากร : อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 18 มิถุนายน 2560

 


การเรียนการสอน Outcome-Based Engineering Education
วิทยากร : อ. ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 25 มิถุนายน 2560

 


การสร้างสรรค์ทักษะทางวิศวกรรม
วิทยากร : รศ. ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 2 กรกฎาคม 2560

 


วิศวจุฬาดีเด่น ตอนที่ 1
วิทยากร : ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

 


วิศวจุฬาดีเด่น ตอนที่ 2
วิทยากร : สุกฤตย์ สุรบถโสภณ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 16 กรกฎาคม 2560

 


วิศวจุฬาดีเด่น ตอนที่ 3
วิทยากร : เจน นำชัยศิริ ดร.ผนิศวร ชำนาญเวช นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2560

 


วิศวจุฬาดีเด่น ตอนที่ 4
วิทยากร : สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

 


วิศวจุฬาดีเด่น ตอนที่ 5
วิทยากร : ธีรนันท์ ศรีหงส์ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 6 สิงหาคม 2560

 


วิศวจุฬาดีเด่น ตอนที่ 6
วิทยากร : ศิวะ มหาสันทนะ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 13 สิงหาคม 2560

 


วิศวจุฬาดีเด่น ตอนที่ 7
วิทยากร : สรรพัชญ์ รัตคาม นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 20 สิงหาคม 2560

 


กราฟีน วัสดุเปลี่ยนโลก
วิทยากร : ผศ. ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 27 สิงหาคม 2560

 


ความรู้ทางวิศวกรรมกับการจัดการภัยพิบัติ
วิทยากร : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 3 กันยายน 2560

 


 

MOU ระหว่างจุฬาฯ และ SN Group
วิทยากร : เกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ออกอากาศวันที่ 10 กันยายน 2560

 


application แจ้งเตือนการชนสำหรับผู้พิการทางสายตา
วิทยากร : ณัฐนัย อมรเทวภัทร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน 2560

 


ของเล่น 3 มิติ ย่อโลกทั้งใบเพื่อคนพิการทางสายตา
วิทยากร : ภาดา โพธิ์สอาด นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ พัชณาพร วิมลสาระวงค์ นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 24 กันยายน 2560


 

วิศวกรรมกับการจัดการคุณภาพอากาศ
วิทยากร : รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม 2560

 

วารสารช่างพูด

วารสาร “ช่างพูด” คือ วารสารข่าวและความรู้รายสองเดือนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอเนื้อหาทางด้านวิชาการ งานวิจัย เกร็ดความรู้ ผลงาน และข่าวสารต่าง ๆ ของคณะฯ นอกจากนี้ ยังตีพิมพ์ในวารสารอินทาเนีย ซึ่งเป็นวารสารรายสองเดือน จัดส่งให้กับนิสิตเก่าฯ และหน่วยต่าง ๆ

ฉบับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

 

ฉบับเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

 

ฉบับเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

 

ฉบับเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

 

ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2560

 

ฉบับเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

เกร็ดความรู้วิศวกรรม

วิศวกรรมไฟฟ้าคืออะไร

วิศวกรรมไฟฟ้าทำอะไร? สายงานสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า?
ประโยชน์การใช้งานของเทคโนโลยีไฟฟ้า?
.
ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.ee.eng.chula.ac.th


วิศวกรรมสำรวจคืออะไร

วิศวกรรมสำรวจทำอะไร? สายงานสำหรับวิศกรรมสำรวจ?
งานเด่น ๆ ของสายนี้?

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ sv.eng.chula.ac.th

 


การจัดการภัยพิบัติ

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
E-Mail: Natt.L@chula.ac.th


Remote Sensing เพื่อการศึกษาพืช คืออะไร? ทำไมต้องใช้?

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
อาจารย์ ดร.ชัยโชค ไวภาษา ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
E-Mail: Chaichoke@hotmail.com

 


 

Mooc คืออะไร?

อีกก้าวสำคัญของระบบการศึกษา การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้ Chula MOOC “ถูกใจ” ผู้เรียน ระบบเบื้องหลัง Chula MOOC นี้ก็คือแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษา “มายคอร์สวิลล์ (myCourseVille)” ที่พัฒนาโดยวิศวฯ จุฬาฯ ภายใต้การ.สนับสนุนของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ

รายการ Toward Innovation

CU Line Tracking

อุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยสมองเสื่อม ผ่านแอฟพลิเคชั่นไลน์ที่ช่วยในการติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วย
โดย อ. ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช

Toward Innovation

รับชมความรู้ทางด้านวิศวกรรมในรายการ Toward Innovation ในหัวข้อ CU Line Tracking อุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยสมองเสื่อม ผ่านแอฟพลิเคชั่นไลน์ที่ช่วยในการติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วย โดย อ. ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โพสต์โดย Faculty of Engineering, Chulalongkorn University บน 18 ธันวาคม 2017

วีดิทัศน์แนะนำคณะฯ

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วีดิทัศน์ CHULA ENGINEERING FOR INNOVATIVE SOCIETY ภาษาอังกฤษ (ความยาว 5 นาที)

 • วิศวกรรมแหล่งน้ำ (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมสำรวจ (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมปิโตรเลียม (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมโลหการ (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมนิวเคลียร์ (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมเครื่องกล (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมอุตสาหการ (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมไฟฟ้า (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมโยธา (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมเคมี (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมนาโนและวิศวกรรมอากาศยาน หลักสูตรนานาชาติ (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมชีวเวช (ความยาว 4 นาที)

 • วิศวกรรมป้องกันประเทศ (ความยาว 4 นาที)


วีดิทัศน์ ห้องธรรมวิศว์

ห้องธรรมวิศว์ ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับนิสิตและบุคลากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ ฝึกสมาธิและสติ
ได้รับการสนับสนุนจาก คุณกฤษณ มุทิตานันท์ (วศ.2511) และ คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิช (วศ.2524)