เกี่ยวข้องกับ COVID-19
พฤษภาคม 24, 2563
คณะวิศวฯ นำรถความดันบวก “CU กองหนุน” ไปช่วยกรมควบคุมโรคติดต่อในการตรวจเชิงรุก (active case finding)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ผศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์และทีม นำรถความดันบวก “CU กองหนุน” จำนวน 2 คัน ไปช่วยกรมควบคุมโรคติดต่อในการตรวจเชิงรุก (active case finding) ชาวชุมชนดอนเมืองกว่า 400 คน
พฤษภาคม 24, 2563
บันทึกความทรงจำในการทำงานร่วมกันภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ด้วยความใส่ใจ ฉบับที่ 2 : ผลงานนวัตกรรมจากคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
พฤษภาคม 15, 2563
ขอเชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อการสร้างและพัฒนาโครงการตู้ฉายรังสี UV-C (Respirator Sterilization by UVC)
ขอเชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อ “การสร้างและพัฒนาโครงการตู้ฉายรังสี UV-C (Respirator Sterilization by UVC)” สำหรับกา
พฤษภาคม 14, 2563
บทความ : วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีกับโรคระบาดโควิด-19 (Nuclear and Radiological Engineering with COVID-19 Pandemic)
บทความ : วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีกับโรคระบาดโควิด-19 (Nuclear and Radiological Engineering with COVID-19 Pandemic) โดย ผศ. ดร.พรรณี แสงแก้ว อ. ดร.มนัสวี เลาะวิธี ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรร
พฤษภาคม 13, 2563
คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์เครือข่ายการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทย (TAQM) จัดทำ “ชุดกดเจลแอลกอฮอล์” มอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ใช้ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ ร่วมกับ รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ ศูนย์เครือข่ายการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทย (TAQM) จัดทำ “ชุ
พฤษภาคม 12, 2563
ขอเชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อ “การสร้างและพัฒนาโครงการรถความดันบวก CU กองหนุน”
ขอเชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อ “การสร้างและพัฒนาโครงการรถความดันบวก CU กองหนุน” ตามกำลังศรัทธาของท่าน โดยจะมอบรถควา
พฤษภาคม 12, 2563
วิศวฯ จุฬาฯ ปันน้ำใจ ช่วย 7 ชุมชนสู้วิกฤติ COVID-19
คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ จัดโครงการวิศวฯ จุฬาฯ ปันน้ำใจ โดยนำถุงปันน้ำใจ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,816 ถุง มอบให้กับชุมชนรอบจุฬาฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได
พฤษภาคม 11, 2563
คณะวิศวฯ ร่วมทดสอบการใช้งานรถความดันบวก CU กองหนุน ณ โรงแรมที่เป็นสถานที่ทำ state quarantine
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วย ผศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และทีมงาน
พฤษภาคม 8, 2563
คณะวิศวฯ มอบรถความดันบวก CU กองหนุน ให้กับกระทรวงสาธารณสุขสำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี และผศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวฯ
พฤษภาคม 7, 2563
คณะวิศวฯ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ISUZU เพื่อใช้ในการสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ศ. ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ภาค