ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กุมภาพันธ์ 14, 2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ อุปกรณ์ Network Analyzer จำนวน 1 ชุด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ อุปกรณ์ Network Analyzer จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามเอกสารแนบ
กุมภาพันธ์ 14, 2561
ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามรายละเอียด ดังแนบ
มกราคม 8, 2561
ขออนุมติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 รายการโครงการปรับปรุงห้อง International Hub จำนวน 1 งาน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
ธันวาคม 26, 2560
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการสี่ภาควิชา โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการสี่ภาควิชา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก  
ตุลาคม 31, 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเผยแพร่ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ