ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ อุปกรณ์ Network Analyzer จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ อุปกรณ์ Network Analyzer จำนวน 1 ชุด

ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามเอกสารแนบ

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามรายละเอียด ดังแนบ

ขออนุมติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

รายการโครงการปรับปรุงห้อง International Hub จำนวน 1 งาน

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการสี่ภาควิชา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการสี่ภาควิชา จำนวน 1 งาน

โดยวิธีคัดเลือก

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ