ข่าวงานทะเบียนวัดผล
กุมภาพันธ์ 12, 2562
ขอความร่วมมือจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โปรดเข้าไปตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โปรดเข้าไปตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะให้ตรงตามความเปลี่ยนแปลงของการประกอบว
พฤศจิกายน 6, 2561
การรับสมัครเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2562
กรกฎาคม 17, 2561
กำหนดการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำหนดการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 117 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
กรกฎาคม 9, 2561
กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
กรกฎาคม 9, 2561
การสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง (Admissions) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561
การสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง (Admissions) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ