กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
28 ธ.ค. มูลนิธิพลังงานไทย ว.ศ. 2526 10,000,000
18 มี.ค. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 8,349,000
1 ต.ค. นายวิชัย คณาธนะวนิชย์ ว.ศ. 2514 5,000,000
21 ม.ค. มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ 5,000,000
25 พ.ค. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 4,900,000
11 พ.ค. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 4,000,000
12 ต.ค. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 3,000,000
7 ธ.ค. นายพรชัย ศรีชัยยงพานิช ว.ศ. 2518 2,500,000
17 ธ.ค. บริษัท ผาตูบ จำกัด ว.ศ. 2518 2,000,000
14 มี.ค. สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,000,000
19 ม.ค. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ ว.ศ. 2508 2,000,000
26 ธ.ค. นายราเมศวร์ ศิลปพรหม ว.ศ. 2517 2,000,000
29 ธ.ค. นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม ว.ศ. 2525 1,610,000
27 มี.ค. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ว.ศ. 2529 1,500,000
9 ธ.ค. ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ว.ศ. 2517 1,500,000
1 ต.ค. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 1,400,000
11 ส.ค. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 1,300,000
4 มิ.ย. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 1,260,000
17 พ.ย. ฯพณฯ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ว.ศ. 2487 1,005,000
23 ม.ค. รศ.ดร.มล.ศุภกนก ทองใหญ่ ว.ศ. 2525 1,000,000