กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
19 ก.ย. การไฟฟ้านครหลวง 10,000
19 ก.ย. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม ว.ศ. 2513 100,000
19 ก.ย. คุณอนุสรณ์ ไชยวิเศษ 500
19 ก.ย. คุณมาวีร์ สิมะโรจน์ ว.ศ. 2534 50,000
18 ก.ย. คุณสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์ 100,000
17 ก.ย. รองศาสตราจารย์ ดร.มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ ว.ศ. 2508 50,000
17 ก.ย. คุณอำพล ฉายเกล็ดแก้ว ว.ศ. 2536 2,000
17 ก.ย. คุณประทีป กุลหิรัญ ว.ศ. 2536 2,000
17 ก.ย. คุณสัมฤทธิ์ แดงเปี่ยม 2,000
17 ก.ย. คุณนัยฤทธิ์-วันดี บรรยงคะรัติ ว.ศ. 2534 20,000
17 ก.ย. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ว.ศ. 2520 100,000
17 ก.ย. คุณอำนาจ เพิ่มชาติ ว.ศ. 2513 3,000
17 ก.ย. คุณวรกิตติ์ สิริจินดา ว.ศ. 2534 2,000
17 ก.ย. คุณจารุวัตร เตชะวุฒิ ว.ศ. 2534 50,000
17 ก.ย. คุณสาวินี วรกานนท์ ว.ศ. 2536 2,000
17 ก.ย. คุณต่อพันธุ์ พิสิษฐ์กุล ว.ศ. 2534 10,000
14 ก.ย. คุณวโรศักดิ์ สันติวราคม ว.ศ. 2536 4,000
14 ก.ย. คุณวรวุฒิ หะมาน ว.ศ. 2541 10,000
14 ก.ย. คุณศุภชัย หิรัญศุภโชติ ว.ศ. 2541 3,000
14 ก.ย. คุณดวงพร สุรเศวต ว.ศ. 2536 2,000