กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
20 ต.ค. บริษัท เคมีแมน จำกัด ว.ศ. 2522 100,000
14 ต.ค. นายอำนวยศักดิ์ ทูลศิริ ว.ศ. 2508 50,000
8 ต.ค. นายสรคมน์ วิมลาภิรักษ์ 10,000
8 ต.ค. นายเถกิง กาญจนะ ว.ศ. 2516 10,000
8 ต.ค. นางเพ็ญจันทร์ พิทักษ์สิทธิ์ ว.ศ. 2521 20,000
8 ต.ค. นายเถกิง กาญจนะ ว.ศ. 2516 10,000
8 ต.ค. บริษัท เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์ จำกัด 20,000
28 ก.ย. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 30,000
25 ก.ย. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ว.ศ. 2511 50,000
25 ก.ย. นายธันยพัฒน์ อิทธิรัตนะโกมล 24,000
22 ก.ย. มูลนิธิโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก 100,000
11 ก.ย. นายมนตรี ศรไพศาล ว.ศ. 2524 20,000
10 ก.ย. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ว.ศ. 2526 100,000
8 ก.ย. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 100,000
26 ส.ค. นายวุฒิชัย สัตยพานิช ว.ศ. 2508 50,000
3 เม.ย. นายชัยวัฒน์ สุขายะ ว.ศ. 42 5,000
9 มี.ค. บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 500,000
2 มี.ค. น.ส.ยุพา ทัศกุล 10,000
19 ก.พ. น.ส.บังอร สายสวาท 1,500
11 ก.พ. นายไพบูลย์ หาญดำรงค์ศักดิ์ ว.ศ. 2516 100,000