กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
3 เม.ย. นายชัยวัฒน์ สุขายะ ว.ศ. 42 5,000
9 มี.ค. บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 500,000
2 มี.ค. น.ส.ยุพา ทัศกุล 10,000
19 ก.พ. น.ส.บังอร สายสวาท 1,500
11 ก.พ. นายไพบูลย์ หาญดำรงค์ศักดิ์ ว.ศ. 2516 100,000
27 ธ.ค. คุณเชิดศักดิ์ วิทูราภรณ์ 10,000
27 ธ.ค. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ 10,000
27 ธ.ค. นายสมเกียรติ กฤษดาธิการ 10,000
27 ธ.ค. นายศุภชัย รักพานิชมณี ว.ศ. 2520 13,000
27 ธ.ค. นายวิชัย เตยวงศ์ศักดิ์ ว.ศ. 2520 3,000
27 ธ.ค. บริษัท จี.พี. คอนสทรัคชั่น จำกัด 10,000
27 ธ.ค. นายประพฤติ แซ่เจ็ง ว.ศ. 2526 5,000
27 ธ.ค. นายกิตติ ศรีสวัสดิ์พงษ์ 10,000
27 ธ.ค. นายธวัชชัย ตัณฑการ ว.ศ. 2520 10,000
27 ธ.ค. บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 30,000
27 ธ.ค. นายนันทจิตร ถาวรบุตร ว.ศ. 2516 10,000
27 ธ.ค. บริษัท บี ที เอส คอนซัลแท้นท์ จำกัด 10,000
27 ธ.ค. บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่น จำกัด 30,000
27 ธ.ค. Inspire Link Co.,Ltd 10,000
27 ธ.ค. นายธวัช เบญจพลชัย 10,000