กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
24 มี.ค. พล.อ.ต.สุรชาติ จันทรเสนีย์ 2,000
16 มี.ค. ศ. ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล 100,001
16 มี.ค. นายวีรชัย พิเชฐวัฒนา ว.ศ. 2529 2,000
11 มี.ค. การเคหะแห่งชาติ 300,000
10 มี.ค. นางสุรณี วัชโรทยางกูร ว.ศ. 2511 4,000
10 มี.ค. นายสนิท ศิริดานุภัทร ว.ศ. 2511 2,000
10 มี.ค. นายเสรี ปฐมกุลมัย ว.ศ. 2511 10,000
10 มี.ค. นายอิศนุวัฒน์ จารุทัศน์ ว.ศ. 2511 3,000
10 มี.ค. นายอนุศักดิ์ มโนรมย์ภัทรสาร ว.ศ. 2511 5,000
10 มี.ค. นายวิศาล วงศ์ธนาสุนทร ว.ศ. 2511 1,000
10 มี.ค. คุณสัญชัย เพ่งพินิจ 100
10 มี.ค. คุณสุชาดา ธนภัทร์กวิน 1,000
10 มี.ค. นายณรงค์ จินดาเวช ว.ศ. 2511 1,000
10 มี.ค. นายวิชัย ดุลยวิทย์ ว.ศ. 2515 3,000
10 มี.ค. นายทัฬหเกียรติ สันติเวส ว.ศ. 2511 1,000
10 มี.ค. คุณพิศาล จอโภชาอุดม ว.ศ. 2511 2,000
10 มี.ค. นายวันชัย คหะแก้ว ว.ศ. 2511 2,000
10 มี.ค. นายกู้เกียรติ วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ ว.ศ. 2511 1,000
10 มี.ค. นาย บุญคลี ปลั่งศิริ ว.ศ. 2511 5,000
10 มี.ค. คุณกฤติยา ตะล่อมสิน 500