กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
12 มี.ค. คุณวิริยาภรณ์ เทศดี 10,000
12 มี.ค. สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,000,000
12 มี.ค. คุณนิธิกฤช ปัญจมาลา 2,000
8 มี.ค. ดร.ทองธัช หงส์ลดารมภ์ 100,000
8 มี.ค. มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 50,000
31 ม.ค. คุณชนม์​ณ​กานต์​ สุโข 100
31 ม.ค. นายบุญชิต วิบูลย์วิทยานันท 2,000
31 ม.ค. คุณธัญญา ลีฬหบุญเอี่ยม ว.ศ. 2545 3,000
31 ม.ค. นายศิริวัฒน์ เกตุเรืองโรจน์ 2,000
31 ม.ค. นายประดิษฐ์ วิธิศุภกร ว.ศ. 2521 20,000
26 ม.ค. นายกิตติพงษ์ ศุภนุกูลสมัย ว.ศ. 2527 1,000
26 ม.ค. คุณสุพจน์ เพชราภิรัชต์ ว.ศ. 2524 10,000
26 ม.ค. พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริต ว.ศ. 2511 1,000
26 ม.ค. นายเสาร์ชัย สุขเกษม ว.ศ. 2524 2,000
26 ม.ค. นายปชา ธำมรงค์ธรรม ว.ศ. 2530 1,000
26 ม.ค. นายเชิดศักดิ์ พูลโสภา ว.ศ. 2507 2,000
26 ม.ค. -ไม่ประสงค์ออกนาม - 80
26 ม.ค. คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา ว.ศ. 2517 1,000
26 ม.ค. นายสมศักดิ์ ศุภกรพิชาญ ว.ศ. 2521 10,000
26 ม.ค. ดร.ไกร สูงสว่าง ว.ศ. 2511 3,000