กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
4 ส.ค. สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 119,631
3 ส.ค. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ ว.ศ. 2515 5,000
3 ส.ค. นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา ว.ศ. 2535 1,000
3 ส.ค. นายสันติ เมธาวิกุล ว.ศ. 2526 5,000
3 ส.ค. น.ส.มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท 2,000
3 ส.ค. นายมนู เมฆโสภาวรรณกุล ว.ศ. 2517 2,000
3 ส.ค. นายธีระชัย พิพิธศุภผล ว.ศ. 2535 2,000
2 ส.ค. นายนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ ว.ศ. 2528 30,000
2 ส.ค. นายรวี บุญสินสุข ว.ศ. 2535 1,000
2 ส.ค. คุณไพฑูรย์-คุณปิยวดี ตระการศักดิกุล ว.ศ. 2528 30,000
2 ส.ค. นายวินธชา ศิริทวีสุข ว.ศ. 2513 2,000
2 ส.ค. นายประวัติ เกลียวปิยะ ว.ศ. 2528 30,000
2 ส.ค. นายอภิวัฒน์ วัชรอาภา ว.ศ. 2520 2,000
19 ก.ค. นายอนุชา ธรรมมา ว.ศ. 2535 1,000
19 ก.ค. น.ส.เพ็ญนภา เทอดไพรสันต์ ว.ศ. 2535 1,000
19 ก.ค. นางแฉล้ม แก้ววิเชียร ว.ศ. 2535 1,077
19 ก.ค. นายอนุชา ทิพยวัลย์ ว.ศ. 2535 1,501
19 ก.ค. น.ส.คณิตา ศาศวัตายุ ว.ศ. 2532 3,000
19 ก.ค. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ ว.ศ. 2535 1,000
19 ก.ค. น.ส.มาลา สิริลำเพ็ญ ว.ศ. 2532 5,000