กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
9 ก.ค. คุณศุภมน วิริยะจิรกุล 3,000
9 ก.ค. คุณพูนทรัพย์ อุดมเวศย์ 1,500
9 ก.ค. Kesinee International School G4 24,270
4 ก.ค. คุณเชษฐา พันธ์เครือบุตร 1,000
4 ก.ค. คุณสุนันท์ ลีลาผาสุข 1,000
4 ก.ค. คุณจักรกฤษณ์ เจตนาวณิชย์ 3,500
3 ก.ค. คุณบัญชา โพธิ์สินสมวงศ์ 10,000
3 ก.ค. คุณสุวรรณา จักราวรวุธ 50,000
3 ก.ค. คุณพรชัย ศรีบริบูรณ์สิน 1,000
3 ก.ค. คุณวิภาดา อัศวรัตน์ 1,000
3 ก.ค. คุณปราการ เตชะวิเชียร 1,000
3 ก.ค. คุณวรญา เจียมเกตุ 1,000
3 ก.ค. คุณณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ 2,000
3 ก.ค. คุณคมสันต์ สันติประดิษฐ์กุล 1,000
3 ก.ค. คุณบุญญนิช เจริญพานิช 2,000
3 ก.ค. คุณนิพนธ์ นาชิน 1,000
2 ก.ค. คุณรัฐพร มาลยพันธุ์ 500
2 ก.ค. คุณนำชัย นิลทอง 1,000
2 ก.ค. คุณเพชรา พจนาพิมล 5,000
2 ก.ค. คุณเจตนิพิฐ ลิมป์กิตติกุล 1,000