กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
11 ม.ค. นายเสน่ห์ ไทยเพ็ชร ว.ศ. 2489 100,000
11 ม.ค. นายเจริญ จตุรศิล ว.ศ. 2523 10,023
11 ม.ค. คุณณัฐพันธ์ กลิ่นเกษร ว.ศ. 2537 50,000
28 ธ.ค. นายอำนาจ งามไพบูลย์สมบัติ ว.ศ. 2534 10,000
28 ธ.ค. รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ว.ศ. 2526 40,000
28 ธ.ค. นายจรัญ บุรพรัตน์ ว.ศ. 2499 50,000
28 ธ.ค. นายมนตรี สันติไชยกุล ว.ศ. 2526 5,000
28 ธ.ค. นางเสาวนีย์ สิริพงศ์บุญสิทธิ 1,000
28 ธ.ค. นายสุทิน ประไพตระกูล ว.ศ. 2526 40,000
28 ธ.ค. คุณปัญจพร ชัยชนะ 3,000
28 ธ.ค. คุณณิศวัลย์ เกตุรัตนกุล ว.ศ. 2545 5,000
28 ธ.ค. น.ส.สุธีรา พวงศิริ ว.ศ. 2548 2,000
28 ธ.ค. ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ ว.ศ. 2523 60,000
28 ธ.ค. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ว.ศ. 2511 50,000
28 ธ.ค. ผศ. ดร.สรรเพชญ ซื้อนิธิไพศาล ว.ศ. 2534 10,000
28 ธ.ค. นายพรชัย ศรีชัยยงพานิช ว.ศ. 2518 500,000
28 ธ.ค. นายวิวรรธน์ วงศ์นิรันดร์ ว.ศ. 2531 25,000
28 ธ.ค. ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ว.ศ. 2529 200,000
28 ธ.ค. นายวรานล เหล่าสุวรรณ ว.ศ. 2541 10,082
28 ธ.ค. คุณสรรชัย สวราชย์ ว.ศ. 2508 20,000