กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
24 พ.ย. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ว.ศ. 2511 50,000
2 พ.ย. นายวัฒนา กาญจนตระกูล ว.ศ. 2512 45,000
28 ก.ย. นายศุภฤกษ์ บุญสมภาร ว.ศ. 2545 1,000
15 ส.ค. เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ ว.ศ. 2523 100,000
15 ส.ค. นายศิวะ มหาสันทนะ ว.ศ. 2523 100,000
10 มิ.ย. นางปุณฑริกา ใบเงิน 10,000
10 มิ.ย. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ว.ศ. 2522 200,000
10 มิ.ย. นายโภคิน ศักรินทร์กุล 10,000
7 มิ.ย. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ว.ศ. 2511 50,000
2 มิ.ย. นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล ว.ศ. 2515 100,000
27 พ.ค. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 200,000
23 พ.ค. บริษัท ออพโก้ ฟู้ด จำกัด 10,000
12 ม.ค. นางเพ็ญจันทร์ พิทักษ์สิทธิ์ ว.ศ. 2521 50,000
28 ธ.ค. น.ส.พิมพาพร เพ็งปรีชา ว.ศ. 2533 3,000
27 ธ.ค. รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ว.ศ. 2526 5,000
27 ธ.ค. นายชัยรัตน์ ศิริรัชตานนท์ ว.ศ. 2516 100,000
27 ธ.ค. นายบริบูรณ์ แพทย์วิวัฒน์ ว.ศ. 2526 20,000
27 ธ.ค. นายพร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา 5,000
27 ธ.ค. รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ว.ศ. 2526 52,000
27 ธ.ค. คุณธีติธร จุลละพราหมณ์ ว.ศ. 2518 20,000