กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
30 ธ.ค. นายทวีวิทย์ ศรีไตรรัตนรักษ์ ว.ศ. 2517 20,000
30 ธ.ค. คุณพิมรา สุขเวช 25,000
30 ธ.ค. นายสุชาติ ศิริบุรานนท์ ว.ศ. 2526 100,000
30 ธ.ค. นายกีรติ ศิริกลการ 5,000
30 ธ.ค. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ว.ศ. 2505 5,000
30 ธ.ค. นางจุฑารัตน์ วารีชื่นสุข ว.ศ. 2526 5,000
30 ธ.ค. คุณบุณฑริก นุตสาระ ว.ศ. 2528 10,000
30 ธ.ค. คุณฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์ 5,000
30 ธ.ค. นายประภัศร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา 1,000
30 ธ.ค. นายนพพร ศรีวรวิไล 1,000
30 ธ.ค. นายอนันตชิน จารุคม ว.ศ. 2525 5,000
30 ธ.ค. นายปานชัย ศิริวิมลมาส ว.ศ. 2526 50,000
30 ธ.ค. นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล ว.ศ. 2526 150,000
30 ธ.ค. นายพรชัย พิชิตวุฒิกร ว.ศ. 2526 10,000
30 ธ.ค. คุณแอน มาลากุล ณ อยุธยา ว.ศ. 2526 40,000
30 ธ.ค. นายชูชาติ ไตรตรึงษ์ทัศนา ว.ศ. 2525 70,000
30 ธ.ค. คุณกรกมล เฉลิมโรจน์ 50,000
30 ธ.ค. สาธิต สุภาสัย 5,000
30 ธ.ค. นายไกรสีห์ ตรีอนุสรณ์ ว.ศ. 2514 3,000
30 ธ.ค. นายนิรันดร์ พลพิพัฒนพงศ์ 10,000