กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
6 พ.ย. นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม ว.ศ. 2525 305,000
6 พ.ย. นายคณิต สีห์ ว.ศ. 2513 250,000
29 ต.ค. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ว.ศ. 2520 50,000
24 ต.ค. นายภาดร สุชีวะ 50,000
22 ต.ค. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 1,200,000
10 ต.ค. ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน ว.ศ. 2530 36,000
10 ต.ค. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2,400,000
10 ต.ค. นายอำนวยศักดิ์ ทูลศิริ ว.ศ. 2508 20,000
8 ต.ค. นายธวัชชัย ไวยนิยา ว.ศ. 2517 54,000
8 ต.ค. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 200,000
27 ก.ย. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 1,500,000
27 ก.ย. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 1,250,000
25 ก.ย. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3,300,000
12 ก.ย. คุณนันทนัจช์ ลิ้มกมลทิพย์ ว.ศ. 2548 500
12 ก.ย. นายมาโนช ตันติศิริวัฒน์ ว.ศ. 2523 10,000
3 ก.ย. ศ.ดร.ทักษิณ เทพชาตรี ว.ศ. 2509 20,000
3 ก.ย. พล.ต.ท.ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี 10,000
19 ส.ค. ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ว.ศ. 2529 11,000
5 ส.ค. นายวัฒนา กาญจนตระกูล ว.ศ. 2512 50,000
26 ก.ค. นายธีระเดช มีรุ่งเรือง 20,000