กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ยอดรวม 70,924,811.84 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
30 ธ.ค. น.ส.วีรมลล์ เกาลวณิชย์ 10,000.00
30 ธ.ค. รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม 2526 195,000.00
30 ธ.ค. คุณบุณฑริก นุตสาระ 2528 20,000.00
30 ธ.ค. คุณสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ 2529 10,000.00
30 ธ.ค. นายสุรพล วิริยะสืบพงศ์ 10,000.00
30 ธ.ค. นายอภิชา จารุกิจพิพัฒน์ 2529 59,000.00
30 ธ.ค. นายณรงชัย เบญจสัตตบุษย์ 2524 300,000.00
30 ธ.ค. นายภาคภูมิ วิสุทธิธรรม 2525 10,066.00
30 ธ.ค. นายสิทธิโชค ศิริวิวัฒน์ 2529 10,000.00
30 ธ.ค. คุณศรียุพา มหาลีลากุล 2525 10,000.00
30 ธ.ค. คุณเกียรติชัย โลหชิตรานนท์ 20,066.00
30 ธ.ค. นายสาโมทย์ วีรานุวัตติ์ 2525 10,000.00
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

เนื้อหาเว็บไซต์