กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ยอดรวม 66,986,678.90 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
25 พ.ย. น.ส.วรรณกร ตันติญาติยานนท์ 9,000.00
25 พ.ย. นายธเนศ ธนบดี 2524 20,000.00
23 พ.ย. คุณวัฒนา หุ่นทรงธรรม 2523 104,000.00
23 พ.ย. นางเนสินี ไชยเอีย 2523 5,000.00
23 พ.ย. ดร.สมจินต์ ศรไพศาล 2523 55,000.00
23 พ.ย. นายโสภณ คำภักดี 2523 13,000.00
23 พ.ย. นายธีระชัย ธนุภาพรังสรรค์ 2523 15,000.00
23 พ.ย. นายเจริญ จตุรศิล 2523 105,000.00
23 พ.ย. นายวิชัย วนวิทย์ 115,000.00
23 พ.ย. นายอภิวัฒน์ เตียนพลกรัง 2523 3,000.00
23 พ.ย. ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ 2523 22,000.00
23 พ.ย. คุณนพดล กาญจนทวีวัฒน์ 2523 13,000.00
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

เนื้อหาเว็บไซต์