กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ยอดรวม 71,643,813.06 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
28 ก.พ. นายจตุรงค์ จารุสกุลอารียกุล 2529 20,000.00
15 ก.พ. คุณอธิคม แซ่ลิ้ม 2516 28,000.00
15 ก.พ. นายศุภชัย อมรติยางกูร 2525 10,000.00
7 ก.พ. นายเกรียงไกร วจีไกรลาศ 2531 2,000.00
7 ก.พ. คุณนิเวศน์ ล้ำเลิศลักษณชัย 2529 10,001.00
25 ม.ค. คุณนันทวัฒน์ เอี่ยมเจริญ 2529 5,000.22
19 ม.ค. คุณพอพล แข่งเพ็ญแข 2529 10,000.00
19 ม.ค. นายมณฑล มนูสุข 2529 30,000.00
11 ม.ค. นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม 2525 1,000,000.00
11 ม.ค. นายชาลี ศรีวิจิตร 2515 70,000.00
10 ม.ค. บริษัท อิโนแอคโตไก (ประเทศไทย) จำกัด 100,000.00
6 ม.ค. คุณถาวร กนกวลีวงศ์ 2525 10,000.00
กิจกรรมที่จะถึง
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

เนื้อหาเว็บไซต์