กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ยอดรวม 71,594,812.06 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
25 ม.ค. คุณนันทวัฒน์ เอี่ยมเจริญ 2529 5,000.22
19 ม.ค. คุณพอพล แข่งเพ็ญแข 2529 10,000.00
19 ม.ค. นายมณฑล มนูสุข 2529 30,000.00
11 ม.ค. นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม 2525 1,000,000.00
11 ม.ค. นายชาลี ศรีวิจิตร 2515 70,000.00
10 ม.ค. บริษัท อิโนแอคโตไก (ประเทศไทย) จำกัด 100,000.00
6 ม.ค. คุณถาวร กนกวลีวงศ์ 2525 10,000.00
30 ธ.ค. น.ส.วีรมลล์ เกาลวณิชย์ 10,000.00
30 ธ.ค. รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม 2526 195,000.00
30 ธ.ค. คุณบุณฑริก นุตสาระ 2528 20,000.00
30 ธ.ค. คุณสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ 2529 10,000.00
30 ธ.ค. นายสุรพล วิริยะสืบพงศ์ 10,000.00
กิจกรรมที่จะถึง
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

เนื้อหาเว็บไซต์