วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
20 ก.ค. นายพีรยุทธ ชูจิรวงศ์ ว.ศ. 2520 30,000
12 มิ.ย. น.ส.บังอร สายสวาท 2,000
12 เม.ย. นางทัศนีย์ ชูสร้อยปิ่น ว.ศ. 2516 5,000
30 ธ.ค. คุณลัดดา กัณฑเจตน์ 10,000
26 ธ.ค. นายศุภฤกษ์ บุญสมภาร ว.ศ. 2545 2,500
23 ธ.ค. นายวิชัย ดุลยวิทย์ ว.ศ. 2515 100,000
22 ธ.ค. นายนันทจิตร ถาวรบุตร ว.ศ. 2516 5,000
21 ธ.ค. นายชัยรัตน์ ศิริรัชตานนท์ ว.ศ. 2516 100,000
13 ธ.ค. นายวิชิต วิกรานตโนรส ว.ศ. 2512 100,000
13 ธ.ค. ดร.มานะ โลหเตปานนท์ 200,000
7 ธ.ค. น.ส.พิมพาพร เพ็งปรีชา ว.ศ. 2533 2,000
14 พ.ย. บริษัท เวสท์คอน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 200,000
9 พ.ย. ดร.ธงเชษฐ นาคะตะ ว.ศ. 2534 2,000
9 พ.ย. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ว.ศ. 2508 5,000
7 พ.ย. นายนคร สุคัณโธ ว.ศ. 2507 5,000
7 พ.ย. น.ส.สุดารัตน์ พุ่มดนตรี 5,000
31 ต.ค. นายอดิศักดิ์ ศรีสุโข ว.ศ. 2519 100,000
16 ก.ย. นายเถกิง กาญจนะ ว.ศ. 2516 10,000
13 ก.ย. คุณสงกรานต์ ภิบาลชนม์ ว.ศ. 2499 10,000
14 ก.ค. นายพีรยุทธ ชูจิรวงศ์ ว.ศ. 2520 30,000