วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
6 ส.ค. นายนคร สุคัณโธ ว.ศ. 2507 5,000
24 ก.ค. คุณวนิดา สุวรรณนาถ ว.ศ. 2497 490,000
10 ก.ค. นายวัฒนา กาญจนตระกูล ว.ศ. 2512 50,000
27 ธ.ค. นายเอกชัย รัตนชัยวงศ์ ว.ศ. 2513 50,000
6 ก.ย. นายนคร สุคัณโธ ว.ศ. 2507 5,000
4 ก.ย. บริษัท เวสท์คอน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 200,000
25 ส.ค. นายอดิศักดิ์ ศรีสุโข ว.ศ. 2519 100,000
31 ก.ค. นายศุภฤกษ์ บุญสมภาร ว.ศ. 2545 1,500
21 ก.ค. นายเถกิง กาญจนะ ว.ศ. 2516 10,000
20 ก.ค. นายพีรยุทธ ชูจิรวงศ์ ว.ศ. 2520 30,000
12 มิ.ย. น.ส.บังอร สายสวาท 2,000
12 เม.ย. นางทัศนีย์ ชูสร้อยปิ่น ว.ศ. 2516 5,000
30 ธ.ค. คุณลัดดา กัณฑเจตน์ 10,000
26 ธ.ค. นายศุภฤกษ์ บุญสมภาร ว.ศ. 2545 2,500
23 ธ.ค. นายวิชัย ดุลยวิทย์ ว.ศ. 2515 100,000
22 ธ.ค. นายนันทจิตร ถาวรบุตร ว.ศ. 2516 5,000
21 ธ.ค. นายชัยรัตน์ ศิริรัชตานนท์ ว.ศ. 2516 100,000
13 ธ.ค. นายวิชิต วิกรานตโนรส ว.ศ. 2512 100,000
13 ธ.ค. ดร.มานะ โลหเตปานนท์ 200,000
7 ธ.ค. น.ส.พิมพาพร เพ็งปรีชา ว.ศ. 2533 2,000