ข่าวเด่น
กองทุนนวัตกรรม
ยอดรวม 149,317,064 บาท
100,000
บาท
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
กองทุนวิศวฯ 100 ปี
ยอดรวม 66,200,236 บาท
5,000
บาท
นายนคร สุคัณโธ
ว.ศ. 2507