ข่าวเด่น
กองทุนนวัตกรรม
ยอดรวม 126,966,640 บาท
50,000
บาท
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
ว.ศ. 2511
กองทุนวิศวฯ 100 ปี
ยอดรวม 66,195,236 บาท
100,000
บาท
นายรังสรรค์ อุดมผล
ว.ศ. 2506