กองทุนนวัตกรรม
ยอดรวม 141,273,222 บาท
3,000
บาท
นายธีรวัฒน์ พัชรตระกูล
กองทุนวิศวฯ 100 ปี
ยอดรวม 66,200,236 บาท
5,000
บาท
นายนคร สุคัณโธ
ว.ศ. 2507